Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Kuchař - číšník

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-51-H/01
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ne
Školné: 0
Přijímaných: 30
Kuchař - číšník
Popis

​Absolvent školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Kuchař – číšník je připraven pro činnosti v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby i odbytu. Je schopen pracovat jako samostatný kuchař od příjmu suroviny, přes její technologickou úpravu až k expedici ho-tového pokrmu nebo nápoje. Jako číšník ovládá základní pravidla a techniku obsluhy podle prostředí a charakteru společenské příležitosti. Absolvent se uplatní při výkonu svého povolání v pozici zaměstnance a po nezbytné praxi je taktéž připraven na soukromé podnikání v pohostinství.  

Po absolvování závěrečných zkoušek se může ucházet o přijetí do studijních oborů - pokračo-vat v nástavbovém studiu a získat maturitní vysvědčení, popřípadě dále pokračovat ve vyšším stupni vzdělávání.

Podmínky přijetí

§   splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky

§   splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů

§   znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

§   splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízení (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)

§    konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

§   vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství

Zdravotní způsobilost

Pro přijetí ke vzdělávání v oboru Kuchař – číšník je požadován dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména vylučující:

§   prognosticky závažná onemocnění podpůrného a pohybového aparátu znemožňující zátěž páteře v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

§   prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poruchy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

§   přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování

§   prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

§   nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona.​

Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání

65-51-H/01  Kuchař - číšník

Název školního vzdělávacího programu

Kuchař – číšník

Zaměření

 

Délka a forma vzdělávání

3 roky, denní studium

Datum platnosti ŠVP

Od 1. 9. 2009

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk I (Anglický jazyk I., Německý jazyk I.)

2

3

2

7

Cizí jazyk II (Anglický jazyk II., Německý jazyk II.)

-

2

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Chemie

2

-

-

2

Ekologie

1

-

-

1

Matematika

1

1

1

3

Tělesná výchova

1

1

1

3

Informační a komunikační technologie

2

2

-

4

Ekonomika

-

2

2

4

Potraviny a výživa

1,5

1

2,5

5

Aplikovaná biologie

1,5

-

-

1,5

Technologie

2

2

2,5

6,5

Obsluha a prodej

1

1

2

4

Administrativa

-

1

1

2

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem

33

34

33

100

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Projektové řízení

-

-

1

1

Profil absolventa

Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventů k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník.

Absolvent školního vzdělávacího programu Kuchař – číšník bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen:

§   uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii, na trendy ve výživě s využitím poznatků o potravinách a nápojích

§   ovládat techniku odbytu

§   dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

§   používat vhodné technologické postupy přípravy pokrmů a nápojů

§   prakticky využívat znalostí o surovinách, posuzovat jejich vlastnosti a kvalitu

§   znát základy bourání masa a vhodně používat jednotlivé části v kuchyňské úpravě

§   vhodně skladovat všechny druhy potravin a nápojů

§   znát obsluhu běžných strojů a zařízení výrobního i odbytového střediska, dbát na jejich údržbu

§   orientovat se v recepturách teplých a studených pokrmů

§   normovat pokrmy a nápoje, kalkulovat jejich ceny

§   ovládat teoreticky i prakticky základy jednoduché a složité obsluhy

§   znát zásady společenského vystupování a jednat ve styku se zákazníky i spolupracovníky

§   mít přehled o výživě různých skupin osob, o dietním a alternativním stravování

§   sestavovat jídelní a nápojový lístek podle gastronomických pravidel a pravidel racionální výživy

§   sestavovat slavnostní menu i tabuli k slavnostní příležitosti

§   ovládat způsoby vyúčtování s hostem

§   jednat hospodárně, ekonomicky s ohledem na životní prostředí

§   znát základní účetní evidenci a účetní operace

§   uplatňovat požadavky na hygienu v gastronomii

§   dodržovat předpisy bezpečnosti při práci 

Úspěchy školy v tomto oboru

Každoroční účast našich žáků na regionální soutěži Olima 2014, v rámci které účastníci připravují pokrm v časovém limitu 50 minut. Ve školním roce 2014/2015 získal Tomáš Kohoutek (ze třídy KČ2) celkově 4. místo a zlatou medaili, Darina Chvilíčková (ze třídy G3M) obsadila celkově 3. místo, zlatou medaili a pohár za 3. místo v celkovém pořadí a Lukáš Tempír  (ze třídy KČ3) získal bronzovou medaili.

 

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2014 se v Ostravě konalo regionální kolo soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie GASTRO JUNIOR – BIDVEST CUP. V oboru Kuchař-číšník soutěžil Lukáš Tempír (ze třídy KČ3) a jeho úkolem bylo připravit v časovém limitu 45 minut moderní teplý pokrm.  Dne 27. listopadu obsadil 3. místo a zlatou medaili, v celkovém umístění za dva dny soutěže získal 5. místo, zlatou medaili z 19 soutěžících a postup do celostátního kola Gastro Junior, které se bude konat v lednu 2015 v Brně.

 

Brněnský vánoční pohár 2014 - dne 1. 12. 2014 se v Brně konala mezinárodní soutěž mladých sommelierů a barmanů, aby porovnali své odborné dovednosti získané nejen v oblasti nápojové gastronomie oboru barman, ale i ve vystupování a komunikaci s hostem. ISŠ-COP reprezentovali Marek Janírek (ze třídy KČ3) a Ivo Zemánek (ze třídy G4). Podmínkou účasti byla příprava čtyř porcí míchaného nápoje v časovém limitu sedmi minut. Ivo Zemánek získal 2. místo, Marek Janírek obsadil 15. místo.

 

Spolupráce se sociálními partnery

Při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje škola se státními organizacemi, jako je Hospodářská komora České republiky, Úřad práce ve Vsetíně nebo Městský úřad ve Valašském Meziříčí. Dále je členem profesních organizací - Asociace kuchařů a cukrářů České republiky, České barmanské asociace a Asociace číšníků České republiky. Škola také spolupracuje s provozovnami místních podnikatelů i s institucemi, kde žáci vykonávají odborný výcvik na základě smlouvy v souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů.

Spolupráce se sociálními partnery je ve výchovně-vzdělávacím procesu nezbytná. Sociální partneři poskytují škole zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se vyjadřují ke kompetencím žáků a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovace.

Každoročně jsou zváni prostřednictvím Hospodářské komory odborníci z praxe k závěrečným zkouškám a nejlepší žáci jsou dle kritérií Hospodářské komory oceňováni Osvědčením Hospodářské komory.​