Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Elektrikář

Skupina: Elektrotechnika a výpočetní technika

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 26-51-H/01
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: 0
Přijímaných: 30
Elektrikář
Popis

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven pracovat v oblasti výroby, montáže a prodeje elektronického - elektrického zboží jako

§  dělník s vyšší kvalifikací

§  pracovník servisu

§  pracovník montážní organizace

§  kontrolor jakosti

§  samostatný podnikatel

§  prodavač – dealer

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven

§  pracovat ve výrobní sféře v oblasti kusové i sériové výroby

§  vykonávat samostatnou práci živnostenského charakteru.

§  ucházet se o přijetí do nástavbového studia zakončeného maturitní zkouškou

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven

§  instalovat, opravovat, udržovat a kontrolovat elektronické přístroje a zařízení

§  měřit a testovat různé typy elektronických přístrojů a zařízení

§  odborně zajišťovat provoz elektronických zařízení

§  provádět montáže, rekonstrukce, běžné a střední opravy, kontroly, revize, seřizování, údržbu a instalaci elektronických přístrojů a zařízení

§  provádět zkušební a kontrolní práce za použití měřicí techniky

§  provádět diagnostiku a opravy zařízení spotřební a průmyslové elektroniky a domácích elektrospotřebičů

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven vykonávat povolání jako např.

§  elektronik

§  elektromechanik

§  mechanik měřících a regulačních zařízení

§  mechanik elektronických zařízení

§  servisní mechanik elektronických zařízení

§  mechanik pro administrativní techniku

§  provozní elektrikář slaboproudých zařízení

§  elektromechanik zabezpečovacích a sdělovacích zařízení

Podmínky přijetí
 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. K posouzení zdravotního stavu je příslušný registrující praktický lékař. 
Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na internetových stránkách školy. 
Zdravotní způsobilost
Žák musí splnit podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením. 
Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře - zejména vylučující: 
 • Prognosticky závažná onemocnění horních končetin znemožňující jemnou motoriku a koordinaci pohybů v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 
 • Prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a kolapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona. 
 • Prognosticky závažné poruchy vidění, zorného pole nebo barvocitu v případě činností s vysokými nároky na zrak nebo činností vyžadujících prostorové vidění v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona

 
Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání

Elektrikář

Název školního vzdělávacího programu

Elektrikář

Zaměření

 

Délka a forma vzdělávání

3 roky, denní

Datum platnosti ŠVP

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

2

6

Chemie

2

-

-

2

Fyzika

-

1

1

2

Ekologie

1

-

-

1

Informační a komunikační technologie

2

2

-

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Základy elektrotechniky

2

3

-

5

Elektrická měření

-

2

3

5

Elektrické stroje a přístroje

-

-

2

2

Elektronika

-

2

-

2

Elektronická zařízení

-

-

1

1

Číslicová technika

-

1

1

2

Technické kreslení

2

-

-

2

Technologie

-

-

1

1

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem

32

34

34

100

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Projektové řízení

-

-

1

1

​​
Profil absolventa

​Vzdělávání v oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili, v návaznosti na základní vzdělání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům, následující klíčové a odborné kompetence. 

Žák je vzděláván tak, aby byl připraven

 • využívat technické poznatky z oblasti úpravy, zpracovávat a využít rozličných materiálů v elektrikářské praxi
 • rozlišovat při práci různá bezpečnostní a kvalitativní specifika pro nízké, vysoké a velmi vysoké napěťové a výkonové úrovně
 • řešit elektrické obvody a zařízení, volit vhodné materiály a součástky, realizovat řešené obvody či zařízení, oživovat je, kontrolovat jejich funkci a proměřovat provozní parametry
 • zapojovat, uvádět do provozu, diagnostikovat a opravovat s pomocí technické dokumentace elektrotechnické obvody nebo zařízení s pasivními i aktivními součástkami a integrovanými obvody, přičemž veškeré úkony jsou prováděny v souladu s platnými ČSN
 • vykonávat přípravné i finální práce při zhotovování mechanických dílců elektrických strojů, přístrojů, zařízení a různých montážních přípravků
 • demontovat, opravovat a zpětně správně funkčně sestavovat mechanismy nebo části elektrických strojů a zařízení, včetně částí zařízení pro ovládání a řízení
 • využívat znalost platných ČSN a aplikovat je na elektrických zařízeních při práci kterou vykonává
 • osvojit si na pracovišti místní pracovní postupy, provozní a bezpečnostní pokyny, směrnice a návody k obsluze, které souvisí s činností na elektrickém zařízení příslušného druhu a napětí
 • využívat, v případě potřeby, teoretické a praktické znalosti o poskytování první pomoci, zejména při úrazech elektrickým proudem
 • provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky 
 • volit nejvhodnější měřicí metodu pro měření na elektrotechnických a elektronických zařízeních
 • navrhovat a dokázat realizovat vhodný měřicí obvod
 • vyhodnocovat naměřené hodnoty účelově pro kontrolu, diagnostiku, odstraňování závad, pro uvádění zařízení do provozu, jeho seřízení a provozní nastavení
 • absolvovat certifikace na základních měřicích zařízeních
 • používat technickou dokumentaci 
 • porozumět různým způsobům technického zobrazování
 • poznat různé druhy technické a elektrotechnické dokumentace, rozumět této dokumentaci, tj. rozumět údajům na elektrotechnických, strojních a stavebních výkresech
 • schematicky zobrazovat prvky a obvody elektrických a elektronických přístrojů a zařízení
 • porozumět funkčním, přehledovým, výrobním a montážním elektrotechnickým schématům a využívat znázorněné vztahy při přípravě
 • aplikovat normy na konkrétní typy výrobků
 • dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci 
 • pochopit bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem
 • poznat a dodržovat základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • osvojit si zásady a návyky bezpečné a zdraví neohrožující pracovní činnosti včetně zásad ochrany zdraví při práci u zařízení se zobrazovacími jednotkami, rozpoznat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik
 • poznat systém péče o zdraví pracujících (včetně preventivní péče, uplatnit nároky na ochranu zdraví v souvislosti s prací, nároky vzniklé úrazem nebo poškozením zdraví v souvislosti s vykonáváním práce)
 • uplatnit vědomosti o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a poskytnout první pomoc sám
 • usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb 
 • pochopit kvalitu jako významný nástroj konkurenceschopnosti a dobrého jména podniku
 • dodržovat stanovené normy (standardy) a předpisy související se systémem řízení jakosti zavedeným na pracovišti
 • dbát na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovat požadavky klienta (zákazníka, občana)
 • jednat ekonomicky a s ohledem na životní prostředí 
 • poznat význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 • zvážit při plánování a posuzování určité činnosti (v pracovním procesu i v běžném životě) možné náklady, výnosy a zisk, vliv na životní prostředí, sociální dopady
 • efektivně hospodařit s finančními prostředky
 • nakládat s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 • rozumět technickým principům vzniku elektrických signálů a jejich přenosu slaboproudým vedením

Úspěchy školy v tomto oboru

Ve školním roce 2011/2012 proběhla na ISŠ-COP krajská soutěž odborných dovedností v oborech Elektrikář-slaboproud a Elektrikář-silnoproud. V oboru Elektrikář-slaboproud získalo naše družstvo 2. místo, v jednotlivcích skončil Pavel Válek také na 2. místě.  V oboru Elektrikář-silnoproud zvítězilo domácí družstvo ISŠ-COP, v jednotlivcích zvítězil Tomáš Paťava (ISŠ-COP) před Markem Plesníkem (ISŠ-COP).

Spolupráce se sociálními partnery

​ŠVP je konzultován především po odborné stránce se sociálními partnery, jejichž náměty a připomínky jsou průběžně zapracovávány. Škola tak žákům umožňuje, aby byli schopni orientovat se v novinkách na trhu práce, znali významné firmy, jejich nabídky a zaměření, poznali nové technologie a uměli s nimi pracovat. 

Škola spolupracuje s firmami při zajišťování odborného výcviku v pracovním procesu, při odborných exkurzích žáků. Firmy umožňují účast učitelů na odborných seminářích a poskytují materiální nebo finanční pomoc, určenou pro modernizaci a zkvalitňování výuky. 

Odborný výcvik žáků v pracovním procesu zajišťujeme na základě smluv mezi sociálními partnery a školou. V těchto smlouvách jsou stanoveny všechny podmínky realizace odborného výcviku na pracovišti sociálního partnera. Nejdůležitějšími body dohody jsou časové rozvržení odborného výcviku, zajištění bezpečnosti na pracovištích a způsob odměňování žáků. Dohody se smluvními partnery zajišťuje pověřený pracovník školy, který je současně pověřen kontrolou dodržování všech ujednaných podmínek.