Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gastronomie

Skupina: Gastronomie, hotelnictví a turismus

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 65-41-L/01
Období: 2017/2018
Délka: 4
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0
Přijímaných: 30
Gastronomie
Popis

Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Gastronomie je připraven pro činnosti v hotelovém provozu ve službách cestovního ruchu ve funkci středního managamentu, v provozovnách veřejného stravování na úseku výroby i odbytu nebo v samostatné podnikatelské činnosti. Je schopen zastávat činnosti řídící, marketingové, odborné provozní a činnosti obchodně podnikatelské. Po absolvování maturitní zkoušky se může ucházet o vysokoškolské studium, především v programech zaměřených na ekonomii a management, potravinářskou technologii, hotelnictví a cestovní ruch.

Podmínky přijetí

 • splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky
 • splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, doved-ností a zájmů
 • znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání
 • splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař) 

Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Zdravotní způsobilost

Žák musí splnit  podmínky zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanove-ných vládním nařízením. 

Vystavení zdravotního průkazu pracovníka v potravinářství. 

Dobrý zdravotní stav dle posouzení příslušného registrujícího praktického lékaře, zejména vy-lučující: 

 • prognosticky závažná onemocnění omezující funkce horních nebo dolních končetin (poru-chy hrubé i jemné motoriky) v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • přecitlivělost na alergizující látky používané při praktickém vyučování
 • prognosticky závažné a nekompenzované formy epilepsie a epileptických syndromů a ko-lapsové stavy, týká se činností ve výškách, s motorovou mechanizací, s rotujícími stroji, nářadím nebo zařízením nebo činností, při kterých nelze vyloučit ohrožení zdraví, a je ne-zbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
 • nemoci vylučující vydání zdravotního průkazu v případě, že je nezbytné postupovat podle § 67 odst. 2 věta druhá školského zákona
Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání

65-41-L/01 Gastronomie

Název školního vzdělávacího programu

Gastronomie

Zaměření

 

Délka a forma vzdělávání

4 roky, denní studium

Datum platnosti v ŠVP

Od: 1. 9. 2009

Ukončení platnosti v ŠVP

31. 8. 2009

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

3

2

3

3

11

Anglický jazyk I. Německý jazyk I.

3

2

3

4

12

Anglický jazyk II. Německý jazyk II.

2

1

1

2

6

Dějepis

2

-

-

-

2

Občanská nauka

1

1

-

1

3

Chemie

2

-

-

-

2

Ekologie

2

-

-

-

2

Matematika

3

2

2

3

10

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Informační a komunikační technologie

2

2

-

2

6

Ekonomika a podnikání

3

2

1,5

3

9,5

Marketing

-

-

-

1,5

1,5

Potraviny a výživa

2

1

1,5

4,5

9

Technologie

2

1

1,5

3,5

8

Stolničení

2

1

1,5

3,5

8

Restaurační a hotelový provoz

1

-

-

1

2

Administrativa

2

-

-

-

2

Odborný výcvik

-

17

17

-

34

Celkem

34

34

34

34

136

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Projektové řízení

-

-

1

-

1

​​
Profil absolventa

​Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventů k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa vzdělávacího programu Gastronomie. Znamená to, že absolventi by měli především:

Ovládat technologii přípravy pokrmů:

 • připravovat pokrmy české kuchyně, typické pokrmy zahraničních kuchyní a pokrmy racio-nální výživy
 • uplatňovat požadavky na kvalitu pokrmů, expedovat a uchovávat je v souladu s normami
 • orientovat se v sortimentu potravin a nápojů a jejich gastronomické využitelnosti
 • bezpečně používat a udržovat technická a technologická zařízení v gastronomickém provo-zu
 • bát na dodržování hygienických předpisů

Ovládat techniku odbytu:

 • ovládat druhy a techniku odbytu a způsoby obsluhy
 • používat vhodné formy obsluhy a inventář podle prostředí a charakteru společenské příleži-tosti
 • společensky vystupovat a komunikovat s hosty v mateřském i cizím jazyce, jednat profesi-onálně
 • dbát na estetiku svého zevnějšku, pracovního prostředí a pracovních činností

Vykonávat řídící činnosti ve stravovacím provozu:

 • sestavovat jídelní lístky a menu podle gastronomických pravidel
 • organizovat a koordinovat činnosti pracovních týmů ve výrobě a odbytu
 • organizačně zajišťovat přípravu, průběh a ukončení gastronomických akcí a předpisy požár-ní ochrany

Žáci tohoto oboru skládají ve třetím ročníku studia závěrečné zkoušky v adekvátním tříletém oboru. Mají možnost za 4 roky studia získat jak výuční list, tak maturitní vysvědčení.


 
Úspěchy školy v tomto oboru

Ve školním roce 2014/2015 se 3 žákyně 2. ročníku maturitního oboru Gastronomie účastnily soutěže s názvem „Svačina roku s Rio Mare 2014“. Jejich úkolem bylo navrhnout a připravit originální, rychlou, moderní studenou svačinu s použitím produktů Rio Mare.

 

Brněnský vánoční pohár 2014 - dne 1. 12. 2014 se v Brně konala mezinárodní soutěž mladých sommelierů a barmanů, aby porovnali své odborné dovednosti získané nejen v oblasti nápojové gastronomie oboru barman, ale i ve vystupování a komunikaci s hostem. ISŠ-COP reprezentovali Marek Janírek (ze třídy KČ3) a Ivo Zemánek (ze třídy G4). Podmínkou účasti byla příprava čtyř porcí míchaného nápoje v časovém limitu sedmi minut. Ivo Zemánek získal 2. místo, Marek Janírek obsadil 15. místo.

Spolupráce se sociálními partnery

​V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe i odborného výcviku. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky a také organizují někte-ré odborné kurzy. Škole poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovaci.

Pro odbornou praxi jsou využívána také pracoviště zahraničních partnerských škol, kde je především sledováno rozvíjení jazykových a občanských  kompetencí včetně multikulturního vědomí. 

Škola je také členem profesních organizací -  Asociace kuchařů a cukrářů ČR, České barmanské asociace, Asociace číšníků ČR a při výchovně-vzdělávací činnosti spolupracuje se státními organizacemi jako je Hospodářská komora ČR, úřady práce nebo obecní úřady.

​​​