Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Podnikání

Skupina: Ekonomika a administrativa

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 64-41-L/51
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Dálková
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné: 0
Přijímaných: 30
Podnikání
Popis

Absolvent Školního vzdělávacího programu (dále jen ŠVP) Podnikání je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Jeho příprava je směrována především do oblasti rozvoje osobnosti žáka, do oblasti přípravy pro život v občanské společnosti a  do oblasti přípravy pro pracovní uplatnění.

Po ukončení studia jsou absolventi připraveni vykonávat ekonomické, provozně-ekonomické, obchodní a administrativní činnosti v podniku a samostatně podnikat.

Typickými činnostmi, kterými se absolventi studijního oboru podnikání budou zabývat, jsou manažerské a marketingové činnosti, činnosti spojené s nákupem, výrobou a prodejem nebo s poskytováním služeb, zabezpečováním finančního hospodaření podniku, dále činnosti spojené se získáváním a využíváním informací a jejich počítačovým zpracováním.

Absolventi studijního oboru, kteří úspěšně vykonali maturitní zkoušku, se mohou ucházet o studium na vyšších odborných školách a na vysokých školách podle platných právních předpisů.

Podmínky přijetí

§  přijímání ke vzdělávání se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. – paragraf 83 dále paragraf 16, 20, 63, 70

§  splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o vzdělávání v daném oboru vzdělání

§  splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů

§  znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

§  splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením (k posouzení zdravotního stavu je kompetentní příslušný registrující praktický lékař)

Konkrétní podmínky jsou každoročně aktualizovány a jsou zveřejněny na veřejně přístupném místě a způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Učební plány

Název školního vzdělávacího programu

Podnikání

Zaměření

 

Délka a forma vzdělávání

3. roky, dálkové nástavbové studium

Datum platnosti ŠVP

Od 1. 9. 2011

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

20

20

20

60

Cizí jazyk

20

30

30

80

Ekonomika

20

30

30

80

Právo a psychologie

20

20

20

60

Účetnictví a daně

20

20

30

70

Praktické účetnictví a daně

10

10

10

30

Písemná a ústní komunikace

20

20

-

40

Management a marketing

10

10

20

40

Chod podniku

10

10

10

30

Povinné volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

Dějepis

10

-

-

10

Občanská nauka

-

10

-

10

Ekologie

10

-

-

10

Matematika

20

20

20

60

Informační a komunikační technologie

20

20

20

60

Celkem

210

220

210

640

Profil absolventa

Odborné vzdělání vytváří předpoklady k získání kompetencí potřebných k úspěšnému zvládnutí podnikatelských aktivit.

Odborné kompetence se vztahují k výkonu pracovních činností. Odvíjejí se od kvalifikačních požadavků na výkon povolání a vyjadřují způsobilost absolventů k pracovní činnosti. Tvoří je soubor odborných vědomostí a dovedností, postojů a hodnot požadovaných u absolventa vzdělávacího programu Podnikání. Znamená to, že absolventi by měli především:

Provádět administrativní činnosti:

§  ovládat klávesnici desetiprstovou hmatovou metodou v přiměřené rychlosti a přesnosti

§  vyhotovovat písemnosti podle normy s využitím výpočetní a kancelářské techniky

§  stylizovat písemnosti věcně a jazykově správně

§  manipulovat s dokumenty (včetně elektronických) podle stanovených pravidel

§  pracovat se specifickým programovým vybavením používaným v profesní oblasti

Provádět základní podnikové činnosti

§  dokázat charakterizovat a pojmenovat jednotlivé makroekonomické jevy a efektivně vyhodnotit působení těchto jevů na fungování podniku

§  provádět marketingový průzkum, sběr a analýzu dat a dokázat zvolit a použít efektivní marketingovou strategii

§  orientovat se v problematice managementu a osvojit si základní manažerské dovednosti

§  zpracovávat doklady související s pohybem majetku a závazků podniku

§  evidovat a účtovat hotovostní a bezhotovostní operace podniku

§  provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob

§  provádět základní výpočty odpisů a využití kapacity dlouhodobého majetku

§  provádět mzdové výpočty a vypočítávat odvody sociálního a zdravotního pojištění, zálohy na daň z příjmů

§  vést daňovou evidenci

§  účtovat o majetku a závazcích, nákladech a výnosech podniku

§  provádět účetní uzávěrku

§  orientovat se v soustavě daní

§  stanovit daňovou povinnost především k daním z příjmů

§  orientovat se v právní úpravě podnikání, občanských a pracovněprávních vztazích

§  vést jednání s obchodními partnery

Úspěchy školy v tomto oboru Spolupráce se sociálními partnery

V souladu s § 65 zákona č. 561/2004 Sb. a souvisejících předpisů uzavírá škola smlouvy se svými sociálními partnery, fyzickými a právnickými osobami. Na základě smluv dochází u těchto partnerů k vykonávání povinné odborné praxe. Sociální partneři umožňují exkurze na svých pracovištích, provádějí besedy a přednášky a také organizují některé odborné kurzy. Škole poskytují zpětnou vazbu prostřednictvím hodnotících dotazníků, v nichž se vyjadřují ke kompetencím praktikantů a sdělují své další požadavky na vzdělávací proces a jeho inovaci.​