Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Chemik

Skupina: Chemie

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 28-52-H/01
Období: 2017/2018
Délka: 3
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Výuční list
Stipendia: Ano
Školné: 0
Přijímaných: 30
Chemik
Popis

Po ukončení přípravy v oboru Chemik a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent nachází uplatnění při výkonu povolání v chemickém průmyslu, v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického zaměření a v různých typech laboratoří. Umí se správně orientovat v principech prováděných technologických operací, má vytvořeny předpoklady k tomu, aby po příslušné praxi byl schopen se samostatně orientovat  ve funkčních technologických schématech, samostatně obsluhovat chemicko-technologická zařízení a aparatury a aby rozpoznal variability technologických procesů.

Absolvent je současně vybaven znalostmi, vědomostmi a dovednostmi pro práci v chemické laboratoři, umí sestavit jednoduché laboratorní aparatury, provádí odběr vzorků a jejich laboratorní rozbory, průběžně je vyhodnocuje za účelem kontroly příslušných technologických úseků chemické výroby, při práci využívá nabyté zručnosti a přesně dodržuje laboratorní reglement.

Absolvent dodržuje na všech technologických úsecích chemických výrob a v chemických laboratořích zásady bezpečnosti a hygieny práce. Uplatní se v povoláních chemik, chemik-laborant, obsluha technologických zařízení, gumař, plastikář a dalších. Náplň ŠVP je zároveň základem pro další vzdělávání absolventa a zvyšování kvalifikace.

Podmínky přijetí

§  splnění povinné školní docházky nebo úspěšné ukončení základního vzdělání před splněním povinné školní docházky

§  splnění podmínek přijímacího řízení prokázáním vhodných schopností, vědomostí, dovedností a zájmů

§  znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčení z předchozího vzdělávání

§  splnění podmínek zdravotní způsobilosti uchazečů o studium daného oboru stanovených vládním nařízením/ k posouzení zdravotního stavu je kompetentní registrující praktický lékař 

Učební plány

Kód a název oboru vzdělávání

28-52-H/01 Chemik

Název školního vzdělávacího programu

Chemik

Zaměření

 

Délka a forma vzdělávání

3 roky, denní studium

Datum platnosti ŠVP

od 1. 9. 2009

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

Povinné vyučovací předměty

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

2

2

6

Chemie

2

-

-

2

Fyzika

-

1

1

2

Ekologie

1

-

-

1

Informační a komunikační technologie

2

2

-

4

Tělesná výchova

1

1

1

3

Ekonomika

-

-

2

2

Základy elektrotechniky

2

-

-

2

Technické kreslení

2

-

-

2

Odborná chemie

-

5

4

9

Technologie

-

2

3

5

Chemická technika

-

1

1

2

Odborný výcvik

15

15

15

45

Celkem

32

34

34

100

Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

Projektové řízení

-

-

1

1

Profil absolventa

Absolvent ŠVP Chemik bude připravován tak, aby byl po ukončení studia schopen

§  ovládat chemickou terminologii

§  znát principy chemických výrob, výrobních zařízení a aparatur

§  znát podstatu mechanických, hydromechanických, tepelných a difuzních operací

§  mít osvojeny základní pracovní návyky pro bezpečnou práci s chemickými látkami a zařízeními v laboratoři i chemickém provozu

§  orientovat se v principech prováděných laboratorních a provozních prací a po krátkém zacvičení samostatně vykonávat i specifické práce na svém pracovišti

§  samostatně provádět kontrolu technologických procesů

§  pracovat podle zadání v technologickém reglementu nebo laboratorním předpisu

§  spolehlivě vést předepsané pracovní záznamy

§  obsluhovat zařízení a aparatury, ve kterých probíhají chemicko-technologické procesy

§  obsluhovat automatizované pracoviště řízené počítačem

§  na základě zadání nebo návodu připravovat přístroje, stroje, zařízení či aparatury pro jejich  využití v příslušném procesu, přezkušovat jejich funkci, provádět jejich běžnou údržbu, rozpoznat závady a drobné závady odstraňovat

§  využívat osvojených poznatků a dovedností k určení správného množství používaných chemických látek z hlediska efektivní výtěžnosti procesů

§  kontrolovat správnou funkci měřících a regulačních přístrojů a orientovat se v záznamech kontrolních přístrojů

§  mít osvojeny základní návyky k hospodárnému zacházení se zařízeními, materiály a energiemi

§  dodržovat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, předpisy protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením

§  mít pozorný vztah k životnímu prostředí, chápat jeho význam pro zdravý rozvoj lidské osobnosti a aktivně se podílet na jeho ochraně a tvorbě

§  využívat nabytou zručnost, dodržovat pracovní a technologickou kázeň, mít smysl pro pořádek, zodpovědnost při práci ve skupině a pro spolupráci s předcházejícím a navazujícím pracovním úsekem

Úspěchy školy v tomto oboru

ISŠ-COP je držitelem certifikátu "Responsible Care" (celosvětově přijatá a rozvíjená iniciativa chemického průmyslu zaměřená na podporu jeho udržitelného rozvoje, zlepšování ochrany zdraví lidí a pracovního a životního prostředí).

 

Ve školním roce 2014/2015 probíhá již 8. ročník celostátní soutěže „Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR“ a ISŠ-COP se tohoto klání účastní 2. rokem. Soutěž je určena žákům devátých tříd základních škol a role pořadatelů se ujaly střední školy z celé republiky, mezi nimi i ISŠ-COP Valašské Meziříčí.

Spolupráce se sociálními partnery

Při tvorbě ŠVP bylo přihlíženo ke zkušenostem, které přináší část odborného výcviku žáků oboru vzdělávání, realizovaná ve firmách, a k doporučením, která partneři uváděli při dotazech na formování profilu absolventa.

Aktuální přehled sociálních partnerů:

DEZA a.s.

CS CABOT s.r.o

Gumárny Zubří

Vodovody a kanalizace Vsetín a.s.​