Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Gymnázium

Skupina: Gymnázia a lycea

Telefon:Web:
Ředitel:Email:
Informace o oboru
Kód: 79-41-K/61
Období: 2017/2018
Délka: 6
Forma studia: Denní
Ukončení studia: Maturita
Stipendia: Ne
Školné:
Přijímaných: 28
Gymnázium
Popis

Vzdělávací obor poskytuje úplné středoškolské vzdělání všeobecného zaměření zakončené maturitní zkouškou​

Podmínky přijetí

Všichni uchazeči skládají písemné přijímací zkoušky (Scio testy) z Čj, M a obecných studijních předpokladů. Součástí celkového hodnocení jsou i výsledky dosažené na ZŠ: redukovaný prospěch na dvou posledních vysvědčeních a úspěšné výsledky v odborných školských soutěžích.​

Učební plány

Podrobné učební plány jsou zveřejněny na webových stránkách školy.​

Profil absolventa

​Absolvent je v průběhu gymnaziálního vzdělávání prioritně připravován pro vstup do terciárního školství – především ke studiu na vysokých školách, případně na vyšších odborných školách.

  • Vzdělání má komplexní charakter – absolvent získá široké vědomostní základy v přírodovědných a společenskovědních předmětech podpořené jazykovým vzděláním ve dvou cizích jazycích jak v písemném, tak i ústním projevu; je schopen samostatně pracovat s cizojazyčným textem.
  • Absolvent zvládá mateřský jazyk. Kultivovaně se vyjadřuje, je schopen vést výklad i delší řečnický projev, dokáže diskutovat a vhodně argumentovat.
  • Získané vědomosti dokáže vzájemně propojit a při posuzování jevů a souvislostí dokáže uplatňovat kritické myšlení, umí se orientovat v aktuálních společenských otázkách.
  • Žák během studia získává návyky a dovednosti potřebné zejména k dalšímu studiu i pro uplatnění v praxi, např.: týmová práce, práce s výpočetní technikou, práce s různými zdroji informací, jejich vyhledávání, osvojování a posuzování, schopnost diskutovat, schopnost prezentovat a obhajovat vlastní názor a výsledky své práce.
  • Naším cílem je, aby se absolvent vyznačoval celkovou kultivovaností osobnosti, vystupování a společenského chování, aby dokázal uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti. Je flexibilní, schopný samostatného uvažování a rozhodování, vedený k zodpovědnosti za své chování, postoje a názory.
  • Absolvent si uvědomuje důležitost rozvoje vlastní osobnosti v souladu se svými psychickými a fyzickými možnostmi, uvědomuje si spoluzodpovědnost za své celoživotní vzdělávání. Chápe tvořivou činnost jako příležitost k seberealizaci.
  • Absolvent je tolerantní k odlišným názorům, různým kulturním, duchovním a náboženským projevům. Ctí kulturní tradice národa.
  • Absolvent se snaží uplatňovat získané znalosti o životním prostředí k jeho ochraně, vnímá význam ochrany zdraví a důležitost rozvoje fyzických schopností a dovedností pro harmonický rozvoj osobnosti.
Úspěchy školy v tomto oboru

Škola dlouhodobě dosahuje vysoké procento úspěšnosti (přes 90 %) v přijímacím řízení na vysoké školy. Studenti si mohou každoročně vybrat z široké nabídky odborných a sportovních středoškolských soutěží a soutěží pro základní školy, soutěží Středoškolské odborné činnsti a aktivit pořádaných s partnery školy. Aktuální výsledky jsou zveřejňovány na webových stránkách školy.​

Spolupráce se sociálními partnery
Partnerské aktivity zahrnují rozmanitou spolupráci z řadou škol - od mateřských až po vysoké, s ziskovými i neziskovými institucemi​ a se zahraničními partnery. Aktuální průběh jednotlivých akcí je zveřejňován na webových stránkách školy.