Ani kariérovým poradcům nejsou žáci sociálně či kulturně znevýhodnění lhostejní

15. květen 2023
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Jana Krausová
Ani kariérovým poradcům nejsou žáci sociálně či kulturně znevýhodnění lhostejní

V jarních květnových dnech (10. května 2023) se opět sešli kariéroví poradci ze základních a středních škol Zlínského kraje, aby se společně zabývali tématem, které je obtížné, ale o to naléhavější je potřeba se jím zabývat. Tématem setkání Sborovny, sekce Kariérové poradenství, které může být realizováno díky IKAP II Zlínského kraje, bylo Kariérové poradenství pro žáky se socio-kulturním znevýhodněním.

Téma nám přijela představit Ilona Bočinská, která má dlouhodobé zkušenosti právě se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí. Řešily se problémy, které ovlivňují kariérovou dráhu žáků a přístupy k ní. Hojně diskutovány byly překážky, se kterými se v kariérovém poradenství se žáky ze socálně znevýhodněného prostředí, setkáváme. Jako zásadní se jeví prevence předčasných odchodů těchto žáků již ze základního vzdělávání. Panovala shoda na potřebě systémových změn, které by umožnily využívat i specifické přístupy tak, aby mohly být efektivní. Specialisté z Centra kariérového poradenství Zlínského kraje představili připravovanou metodiku, která by mohla být užitečným nástrojem v prevenci předčasných odchodů a bude dostupná kariérovým poradcům, stejně jako dalším zájemcům o problematiku, ve Zlínském kraji. Paní Bočinská přiblížila, jak mají problematiku uchopenu v Olomouckém kraji.  Jako inspiraci představila, jaké přínosy může mít (a má) zapojení a spolupráce všech pedagogických pracovníků školy, i se školským poradenským pracovištěm. Pochvalovala si možnost mít sociálního pedagoga, jako plnohodnotného pracovníka. Bez spolupráce systémové, školské a komunitní, nelze úspěšně kariérové poradenství pro žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí realizovat.

Aktivita je realizována v projektu: „Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II“, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.