Analýza potřeb na území Zlínského kraje

13. červen 2016
Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje
Autor/ka článku: Jana Galová
Analýza potřeb na území Zlínského kraje

Analýza potřeb v území mapuje vývoj vzdělávacího systému a trhu práce, Úkolem je poskytnout podklady pro jednání klíčových aktérů v oblasti vzdělávání na území kraje. Tyto informace jsou nezbytné pro definování problémových oblastí a následné stanovení priorit ve vzdělávání na území Zlínského kraje.

Dokument Analýza potřeb v území byl zpracován realizačním týmem pro účely Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání. Autoři vycházeli z již existujících koncepčních a strategických dokumentů na národní i krajské úrovni. Zároveň byly do analýzy postupně zapracovány výsledky dotazníkového šetření středních a vyšších odborných škol v kraji poskytnuté Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (zpracované Národním ústavem pro vzdělávání). Šetření přineslo informace zejména o tom, jaké aktivity školy v rámci jednotlivých klíčových témat realizují, jakou důležitost jim přikládají, jaké úrovně v rámci klíčových témat doposud dosáhly, na jaké překážky přitom narážejí a jaká opatření by školám pomohla pro dosažení stanovených cílů. Jako další zdroj byla využita statistická data Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT), Ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV), České školní inspekce (ČŠI), Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Národního ústavu pro vzdělávání (NÚV).

Úvod analýzy je věnován charakteristice Zlínského kraje z pohledu demografie a hospodářství. Dále je zde popsán vývoj a aktuální stav vzdělávacího systému i situace na trhu práce. Stěžejní částí analýzy je třetí kapitola, v níž je pozornost věnována klíčovým tématům projektu KAP – dosavadní podpoře, realizovaným projektům, postavení těchto témat v strategii kraje a obecně způsobům, jimiž byly do současnosti potřeby aktérů v uvedených oblastech řešeny.

Témata povinn​á

  • Podpora kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě,
  • Podpora polytechnického vzdělávání,
  • Podpora odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů,
  • Rozvoj kariérového poradenství,
  • Rozvoj škol jako center dalšího profesního vzdělávání, centrum celoživotního vzdělávání,
  • Podpora inkluze,
  • Infrastruktura SŠ a VOŠ.

Témata nepovinná, která jsou v rámci KAP pro území Zlínského kraje řešena

  • Rozvoj výuky cizích jazyků,
  • ICT kompetence,
  • Čtenářská a matematická gramotnost.