Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Ladění: cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole62471<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín.&#160;</strong></p><h1 class="ms-rteElement-DarkPink">Program&#58;</h1><div>8&#58;30 Prezence účastníků</div><div>9&#58;00 Zahájení konference, přivítání hostů</div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">9&#58;00 – 10&#58;45 OD TRADICE K INOVACI</h4><p><strong>Cesty k rozvoji čtenářské gramotnosti v současné škole</strong><br>Mgr. Hana Lavičková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity<br><strong>Tvořivá literární výchova a tvořivý sloh</strong><br>doc. PhDr. Ondřej Hník, Ph.D., Pedagogická fakulta Karlovy univerzity<br><strong>Využití metod kritického myšlení ve výuce českého jazyka</strong><br>doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D., Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity<br></p><div>10&#58;45 – 11&#58;00 Cofee break</div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">11&#58;00 – 12&#58;00 INSPIRACE</h4><div><strong>Čtenářské strategie ve výuce českého jazyka a literatury</strong></div><div>PhDr. Václav Jindráček, Ph.D., Pedagogická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem</div><div><strong>Využití moderních technologií ve výuce českého jazyka</strong></div><div>Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity</div><div><br></div><div>12&#58;00 – 12&#58;30 Oběd</div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">12&#58;30 – 13&#58;30 AUTORSKÉ ČTENÍ</h4><div>Alois Marhoul, básník a spisovatel, Mgr. Marie Dunovská, hudební doprovod<br><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">13&#58;30 – 14&#58;30 LADĚNÍ</h4><div>Diskuse přednášejících s posluchači konference</div><div><br></div><div>14&#58;30 Zakončení konference</div><div><br></div><div><br></div><div>Registrace na konferenci z důvodu omezené kapacity je nutná do 11. 10. 2017 na e-mail&#58; <span style="font-size&#58;10.5pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;verdana, sans-serif;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="mailto&#58;lucie.julinova@kr-zlinsky.cz">lucie.julinova@kr-zlinsky.cz</a></span>.&#160;<span style="text-align&#58;justify;">Účast na akc</span><span style="text-align&#58;justify;">i je bezplatná. Konference je pořádána v rámci projektu Krajský akční plán Rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000007.</span></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;"><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%2018.%2010.%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;Pozvánka 18. 10. 2017.pdf</a></strong><br></p><p><br></p><p><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Ladeni_2017/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br></p>18. 9. 2017 14:03:35Realizační tým projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje zve učitele a učitelky na konferenci „Ladění“ zaměřenou na téma čtenářské gramotnosti. Konference se uskuteční ve středu 18. října v Alternativě – Kulturním institutu Zlín. /rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Ladění.JPG18. 9. 2017 14:16:03https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ A VOŠ62227<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií.</strong></p><h1>Shrnutí hlavních zjištění&#58;<br></h1><div><ul><li style="text-align&#58;justify;">Koncepce a financování jsou podle České školní inspekce&#160;<span>neefektivní.&#160;</span><span>Základním prvkem pro efektivní&#160;</span><span>využití digitálních technologií&#160;</span><span>na úrovni konkrétní školy&#160;</span><span>je&#160;vytvoření, naplňování, vyhodnocování&#160;</span><span>a aktualizace příslušné&#160;</span><span>koncepce. Bylo zjištěno, že takovéto&#160;</span><span>záměry však bývají často&#160;</span>orientovány zcela disproporčně,&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">a to pouze se zaměřením na ur</span><span style="background-color&#58;transparent;">čité momentálně populární technologie&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">(často pod vlivem disponibilních&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">podpůrných programů&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">financování), přičemž bývají zcela&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">odtrženy od reálných potřeb&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a možností školy. Nezřídka jsou&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">pak skutečnými autory takových&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">strategií škol komerční dodavatelé&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">některých technologií.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Konkrétním příkladem ne zcela&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">smysluplných strategií může&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">být v minulosti v mnoha školách&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">silně přeceněný význam interaktivních&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">tabulí pořizovaných&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">mnohdy plošně do všech učeben,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a to bez skutečně dostateč</span><span style="background-color&#58;transparent;">né, funkční a účinné aplikační&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">i obsahové podpory nebo podpory&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">vzdělávání pedagogů.</span></li><li style="text-align&#58;justify;">Téměř všechny velké základní školy, školy střední a vyšší odborné využívají pro vedení svých agend k tomu určené specifické informační systémy. V této oblasti je patrný výrazný nárůst v porovnání s dřívějšími zjištěními České školní inspekce. Tento nárůst souvisí s obecným trendem digitalizace agend, se zvýšením dostupnosti a možnosti využití těchto systémů, ale také s postupným nárůstem administrativní zátěže. Pro implementaci celé řady z nich již není zapotřebí vlastní infrastruktura, protože je možné využívat jejich online cloudové podoby Roční náklady činí zhruba 10 až 20 tisíc korun pro jednu školu (dle&#160;její velikosti), souhrnný roční náklad škol na informační systémy pro agendy školy je minimálně 80 milionů Kč. Podle České školní inspekce se nabízí otázka, zda by ze strany státu nebylo vhodné zabývat se možností vytvoření centrálního systému, který by byl školám nabídnut zdarma k využití a provozován státem.&#160;</li><li style="text-align&#58;justify;"><div>Personální zajištění&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">je nedostatečné.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Personální zajištění digitálních&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">technologií ve školách je spjato&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">zejména s rolí koordinátora/</span><span style="background-color&#58;transparent;">metodika (87 % velkých ZŠ, jen&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">47 % malých ZŠ) a s pozicí&#160;správce&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">ICT (18 % MŠ, 35 % ZŠ).&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">V ostatních případech jsou úkony&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">správy prováděny externím&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">dodavatelem služeb. Mnoho&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">škol řeší pravidelnou a běžnou&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">správu digitálních technologií&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">svépomocí&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a externího dodavatele&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">volá v případě závažnějších&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a složitějších problémů. V případě&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">MŠ zajišťuje správu často také&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">zřizovatel školy.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Existence role koordiná</span><span style="background-color&#58;transparent;">tora/metodika ICT a jejího&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">kvalitního výkonu je naprosto&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">klíčová také pro formulaci&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">strategie školy v oblasti ICT&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a obecně pro implementaci&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">technologií do výuky.&#160;</span></div></li><li style="text-align&#58;justify;"><div>Počítače jsou zastaralé&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">a připojení je omezené. </span><span style="background-color&#58;transparent;">Téměř všechny střední a vyšší&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">odborné školy mají k dispozici&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">učebny, ve kterých je možné aktivně&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">zapojit všechny žáky sou</span><span style="background-color&#58;transparent;">časně do práce na PC nebo jiném&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">zařízení. Ve většině škol jde však&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">pouze o 1 až 3 takové učebny (dle&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">velikosti školy), které primárně&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">slouží (a většinu času jsou obsazeny)&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">pro výuku ICT předmětů,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">takže možnost jejich využití při&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">výuce jiných předmětů je spíše&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">hypotetické.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">V 85 % MŠ, 41 % malých&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">ZŠ, 26 % velkých ZŠ a 28 % SŠ&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a VOŠ nemá k dispozici počítač&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">(nebo obdobné zařízení) ani kaž</span><span style="background-color&#58;transparent;">dý druhý učitel.&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">Za optimální je&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">třeba považovat stav, kdy každý&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">učitel má k dispozici pro svou&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">práci (i mimo vzdělávací proces)&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">počítač, notebook nebo tablet.&#160;</span></div></li><li style="text-align&#58;justify;"><div><span style="background-color&#58;transparent;"></span><span style="background-color&#58;transparent;">Podíl škol naplňujících zcela&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">minimální standardy kvality&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">podmínek pro využívání digitálních&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">technologií je&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">kriticky nízký,&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">v segmentu malých ZŠ těmto&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">podmínkám vyhovuje pouze&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">5 % škol (v rámci celé ČR&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">s minimálními regionálními&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">rozdíly). V segmentu velkých&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">ZŠ je podíl takových škol sice&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">vyšší, avšak nedosahuje ani&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">10 % (opět v rámci celé ČR&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">a bez výraznějších regionálních&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">rozdílů). Uspokojivá situace nepanuje&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">ani v segmentu středních&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">škol a vyšších odborných&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">škol, kde podíl vyhovujících&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">škol tvoří jen o něco více než&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">20 %.&#160;</span></div></li></ul></div><h1>Doporučení České školní inspekce&#58;</h1><div style="text-align&#58;justify;"><div>Česká školní inspekce mimo jiné doporučuje metodicky podpořit formulaci a naplňování školních strategií a koncepcí pro oblast digitálních technologií a další související problematiky (včetně efektivní formy vzdělávání pro vedoucí a pedagogické pracovníky orientovaného mimo jiné na management ICT), v rámci toho pak zvážit také formulaci standardů (popř. doporučení) minimálních a kvalitních podmínek školy v oblasti digitálních technologií (včetně např. standardu konektivity a její rychlosti s ohledem na počet žáků školy). Při přípravě a aplikaci reformy financování v dostatečném rozsahu zohlednit pozice správce ICT a metodika/koordinátora ICT, podpořit systematické začleňování problematiky digitálních technologií ve vzdělávání s akcentem na mateřské a základní školy v rámci formulace místních akčních plánů a krajských akčních plánů a zajistit navazující podporu, dále zohlednit uvedená zjištění při formulaci výzev v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, popř. se zasadit o podporu i v jiných operačních programech. V neposlední řadě pak zvážit vytvoření státního IS pro administraci školních agend, popř. alespoň zajistit maximální možnost integrace stávajících informačních systémů škol s vytvářeným Rezortním informačním systémem.</div><div><br></div><div><a href="http&#58;//www.csicr.cz/cz/Aktuality/Tematicka-zprava-Vyuzivani-digitalnich-technologii"><strong>Využívání digitálních technologií v MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ</strong></a></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div>Zdroj&#58; Česká školní inspekce, <a href="http&#58;//www.csicr.cz/">www.csicr.cz</a></div><br></div><p><br></p>18. 9. 2017 11:15:40Česká školní inspekce zveřejnila tematickou zprávu s výsledky inspekčního elektronického zjišťování uskutečněného v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách, které bylo zaměřeno na zjišťování podmínek pro využití digitálních technologií./SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/114413310.jpg18. 9. 2017 13:19:12https://www.zkola.cz/rodice/knihovnaaodkazy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje 201762221<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v&#160;oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s&#160;dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. </strong></div><br>Proto Zlínský kraj připravuje v&#160;roce 2017 již <span class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><strong>XIV. ročník ocenění dlouhodobé a kvalitní činnosti dobrovolných pracovníků v&#160;oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže Zlínského kraje</strong></span>.<br><br><strong>Kdo může podat návrh?</strong><br><div style="text-align&#58;justify;">Fyzická či právnická osoba, která zašle vyplněný nominační formulář na adresu&#58; Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor školství, mládeže a sportu, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, nebo dodá osobně na Odbor školství, mládeže a&#160;sportu (budova č. 15, kancelář č. 547) nejpozději do 20. 10. 2017 do 13&#58;00 hodin.</div><br><strong>Kdo může být navržen?</strong><div style="text-align&#58;justify;">Pracovník, který se ve svém volném čase pravidelně věnuje dobrovolnicky přímé práci s&#160;dětmi a&#160;mládeží Zlínského kraje.</div><br><strong>Za práci s&#160;dětmi a mládeží se považuje</strong>&#58;<br><ul><li style="text-align&#58;justify;">organizovaná činnost dětí a mládeže mimo rodinu a školní vyučování směřující k&#160;nabytí nových poznatků a&#160;zkušeností, zdokonalení získaných dovedností a schopností, osvojení a rozvoji pozitivních společenských postojů;</li><li style="text-align&#58;justify;">činnost zaměřená k&#160;účelnému využívání volného času dětí a mládeže.</li></ul><strong>Za dlouhodobou činnost se pro tuto výzvu považuje&#58;</strong><br><ul><li>práce s&#160;dětmi a mládeží v&#160;délce minimálně 7 let.&#160;</li></ul><div style="text-align&#58;justify;">Navrhovatel zašle jako povinnou přílohu nominačního formuláře popis činnosti a dosažených výsledků navrhované osoby v&#160;rozsahu minimálně jedné poloviny listu A4 a maximálně jednoho listu A4. Věnujte této části nominace mimořádnou pozornost.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Další informace Vám poskytnou pracovníci&#160;Odboru školství, mládeže a sportu KÚ ZK paní Ing.&#160;Anna Fenyková, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;anna.fenykova@kr-zlinsky.cz">anna.fenykova@kr-zlinsky.cz</a>, tel.&#58; 577&#160;043&#160;757 nebo Ing. Tomáš Duda, e-mail&#58; <a href="mailto&#58;tomas.duda@kr-zlinsky.cz">tomas.duda@kr-zlinsky.cz</a>, tel.&#58; 577&#160;043&#160;748.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Výzva.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Výzva.pdf</a></div><div style="text-align&#58;justify;"><a href="/management/informaceosms/Documents/Nominační%20formulář.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Nominační formulář.docx</a><br></div><br>18. 9. 2017 10:50:23Aktivní využití volného času dětí a mládeže pod vedením kvalifikovaných vedoucích patří mezi priority Zlínského kraje v oblasti primární prevence negativních společenských jevů. Oblast volného času představuje významný potenciál pro neformální výchovu a vzdělávání mladé generace. Práce s dětmi a mládeží realizovaná dobrovolnými pracovníky ve volném čase je společensky důležitá a hodna ocenění. Proto Zlínský kraj připravuje v roce 2017 již 15. ročník oocenění dobrovolných pracovníků./SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg18. 9. 2017 11:02:29https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Sychrovská základní škola byla vybrána do projektu intenzivní podpory62041<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Jako škola s velkým potenciálem a progresivním přístupem byla&#160;Základní škola Vsetín, Sychrov 97 vybrána&#160;ve školním roce 2017/2018&#160;jako jediná ve Zlínském kraji do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v&#160;územích (SRP). Cílem projektu je&#160;podpořit ředitele a širší vedení škol, kteří usilují o úspěšnou, jasně profilovanou a atraktivní školu pro žáky, rodiče i pedagogy, školu která by šla příkladem ostatním školám v regionu.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Do první etapy projektu od 1. 9. 2017 bylo vybráno na základě doporučení České školní inspekce a hodnocení metodou Kvalitní škola pouze 10 škol v&#160;rámci celé republiky, které byly identifikovány jako školy s&#160;potenciálem rozvoje v&#160;oblasti SRP. Ve Zlínském kraji byla ze strany Konzultanta rozvoje školy s&#160;nabídkou zapojení do projektu oslovena Základní škola Vsetín, Sychrov 97. Škola po příchodu nového ředitele před čtyřmi lety zažívá období velké transformace a zároveň také zaznamenává skokový rozvoj. Počet tříd, žáků i zaměstnanců ve škole se za tuto dobu téměř zdvojnásobil.&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">&quot;Při úvodním setkání s&#160;ředitelem školy Michalem Molkem, a zástupkyní ředitele školy&#160;Martinou Bierskou , které proběhlo 5. května ve škole, jsme navázali velmi dobrou spolupráci. Celkový dojem z prvního setkání byl velmi příjemný a z&#160;pozice konzultanta jsem ráda, že pan ředitel nabídku přijal. Je zřejmé, že má zájem svoje představy o rozvoji školy konzultovat, nastavovat si strategické vize a cíle školy, plánovat jednotlivé kroky k&#160;jejich dosažení, &#160;průběžně sledovat posun ve strategicky důležitých oblastech, které si škola sama bude definovat a vytvářet pozitivní prostředí pro vzdělávání žáků a pro výkon učitelů,&quot;&#160;sdělila konzultantka Věra Kundratová, jinak ředitelka Základní školy Zlín, Mostní. Samotná pozice Konzultanta rozvoje školy spočívá především v&#160;pomoci vedení školy vést a řídit změnu ve škole, podporovat je při práci na konkrétních úkolech, které budou vycházet z podrobné &#160;analýzy současného stavu ve škole a budou v&#160;souladu s&#160;potřebami a podmínkami školy. V&#160;průběhu 24 měsíců podpoří vedení školy při cyklech tvorby plánu rozvoje školy a jeho aplikací do praxe. &#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Pro všechny zapojené školy se jedná o velkou příležitost získat dostatek informací &#160;a především podporu ze strany odborníků – kouče, mentora, supervizora - &#160;k&#160;nastavení jasného kurzu ve svém dlouhodobém směřování.&#160; Tvorba strategického plánu rozvoje školy tak bude smysluplná a pro ostatní jasně srozumitelná.&#160;</div><br>15. 9. 2017 13:28:20Jako škola s velkým potenciálem a progresivním přístupem byla Základní škola Vsetín, Sychrov 97 vybrána ve školním roce 2017/2018 jako jediná ve Zlínském kraji do projektu Strategické řízení a plánování ve školách a v územích. Cílem projektu je podpořit ředitele a širší vedení škol, kteří usilují o úspěšnou, jasně profilovanou a atraktivní školu pro žáky, rodiče i pedagogy, školu která by šla příkladem ostatním školám v regionu. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Fotky%202015_2016/Sychrov.jpg15. 9. 2017 13:41:28https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Zlínský kraj připravuje diskuzní fórum na podporu polytechnického a odborného vzdělávání 60468<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP). &#160;V&#160;souvislosti s&#160;touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k&#160;účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v&#160;úterý 3. října v&#160;Kongresovém centru Zlín.&#160;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v&#160;oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Věříme, že akce přispěje k&#160;rozproudění širší diskuze. Intenzivní spoluprací mezi školami, firemní sférou a dalšími klíčovými aktéry v&#160;oblasti polytechnického a odborného vzdělávání bychom chtěli rozvíjet zájem dětí a žáků o studium oborů vzdělávání, které jsou preferovány mezi zaměstnavateli našeho kraje. Cílem projektu KAP je zároveň podpora vzdělávání, vzájemného setkávání a předávání zkušeností pedagogických pracovníků a vedení škol,&quot; uvedl radní Zlínského kraje pro školství Petr Gazdík.</div><br><div style="text-align&#58;justify;">Mezi priority Zlínského kraje definované ve strategických dokumentech patří zajištění souladu struktury oborového portfolia středních škol a vyšších odborných škol s možnostmi uplatnění jejich absolventů v&#160;praxi, podpora provázanosti oborové nabídky s potřebami zaměstnavatelů v&#160;kontextu uplatnitelnosti absolventů škol, udržení kvality středního a vyššího odborného vzdělávání, efektivní partnerská spolupráce škol se zaměstnavateli a podpora atraktivnosti výuky technických a přírodovědných oborů. </div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Účast na diskuzním fóru je bezplatná. Registrace je nutná z důvodu omezené kapacity do 26. 9. 2017 na e-mail&#58; <span style="font-size&#58;11pt;line-height&#58;107%;font-family&#58;calibri, sans-serif;"><a href="mailto&#58;lucie.julinova@zlinsky.cz">lucie.julinova@zlinsky.cz</a></span>. </div><br><div style="text-align&#58;justify;"><strong>Kontakt&#58;</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"> Ing. Radovan Výsmek</div><div style="text-align&#58;justify;"> tel.&#58; ​577 043&#160;718</div><div style="text-align&#58;justify;"> e-mail&#58; <a href="mailto&#58;radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz">radovan.vysmek@kr-zlinsky.cz</a> &#160;</div><div><br></div><br><a href="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Sdilene%20dokumenty/Pozvánka%203.%2010.%202017.pdf"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" />&#160;<strong>Pozvánka 3. 10. 2017.pdf</strong></a><br><br><img src="/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/PublishingImages/Stranky/Zlinsky_kraj_pripravuje_diskuzni_forum_k_polytechnickemu_a_odbornemu_vzdelavani/KAP%20logo.jpg" alt="KAP logo.jpg" style="margin&#58;5px;" /><br><br>14. 9. 2017 6:35:46Zvýšení kvality poskytovaného vzdělávání ve Zlínském kraji, a to mimo jiné v oblastech polytechnického a odborného vzdělávání, je cílem Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje (KAP). V souvislosti s touto aktivitou zve realizační tým projektu ředitelky a ředitele škol k účasti na sérii panelových diskuzí, které se uskuteční v úterý 3. října v Kongresovém centru Zlín. V souladu se schváleným akčním plánem a stanovenými prioritami a potřebami v oblastech podpory polytechnického a odborného vzdělávání bude pozornost zaměřená na vzdělávací nabídku středních škol ve Zlínském kraji, nezaměstnanost absolventů škol, zavádění prvků duálního vzdělávání a přibližování vzdělávací nabídky potřebám zaměstnavatelů./SiteCollectionImages/3_Řemesla%20a%20profese/113173645.jpg14. 9. 2017 6:42:59https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/Novinky-z-deni-projektu/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí 61459<p><strong><em>​Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s NIDV pořádá dne 25. září 2017 seminář se zaměřením na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. </em></strong></p><p><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Seminář je zaměřen na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. Konkrétní témata semináře&#58; Typy mimořádných událostí, jak být připraven a jak na ně adekvátně reagovat; Co dělat v případě ohrožení povodní, požáru, havárií, atmosférických jevů apod.; Složky integrovaného záchranného systému a jejich činnost; Možnosti spolupráce základních škol s Hasičským záchranným sborem České republiky; Jak vhodně začlenit tematiky do školních vzdělávacích programů; Projektové vyučování na téma mimořádné události a běžná rizika; Příručky a materiály využitelné v pedagogické praxi; Představení interaktivních kurzů a dalších nástrojů k usnadnění vzdělávání dané problematiky.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Účastníci semináře kromě jiného budou mít možnost jako první v České republice zhlédnout komplexní výukový materiál, který již na školní rok 2017/18 připravují profesionální hasiči z Ústeckého a Zlínského kraje. Tento materiál jim výrazně usnadní výuku problematiky OČMU a běžných rizik na 2. stupni základních škol.</p><p style="text-align&#58;justify;"> Součástí semináře bude i exkurze na centrální požární stanici ve Zlíně.</p><p>Přihlašování probíhá prostřednictvím <a href="http&#58;//www.nidv.cz/aplikace/prihlasovani/kurzy_prihlasit.php?id_kurzu=56818&amp;operace=detail" target="_blank"><strong>on-line formuláře</strong></a><strong> </strong>na stránkách NIDV.</p><p><br></p>6. 9. 2017 8:13:45Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje ve spolupráci s NIDV pořádá dne 25. září 2017 seminář se zaměřením na mimořádné události v České republice a místní ohrožení. /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/rainy%20day.jpg8. 9. 2017 12:27:59https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Celokrajská konference primární prevence61681<p>​<em><strong>Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín a Krajský úřad Zlínského kraje pořádají dne 25. října 2017 CELOKRAJSKOU KONFERENCI PRIMÁRNÍ PREVENCE na téma&#58; ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH.</strong><br></em></p><p><br><em></em></p><p>Konference je organizována v&#160;rámci projektu <strong>Zdravé a bezpečné klima ve školách Zlínského kraje</strong> a je určena pro školní metodiky prevence, výchovné poradce, vedení školy. Cílem projektu je rozšíření vzdělání a posílení profesních i osobních kompetencí realizátorů preventivních aktivit v oblasti s přímým dopadem na posílení zdravého a bezpečného klimatu škol na území Zlínského kraje.<br></p><p>Místo konání&#58; SZŠ a VOŠZ Zlín, ul. Broučkova&#160;372, 760 01 Zlín</p><p>Zahájení&#58; 8,00 - 9,00 hodin</p><p><br></p><p>Přihlášku a pozvánku&#160;naleznete v&#160;příloze&#58;&#160;</p><p><a href="/rodice/socpatologjevy/Documents/POZVÁNKA_Krajská%20konference%20primární%20prevence_%202017.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> POZVÁNKA_Krajská konference primární prevence_ 2017.docx</a><br></p><p style="text-align&#58;center;"><strong>&#160;</strong></p><p><br></p> <p><br></p>6. 9. 2017 6:59:47Krajská pedagogicko-psychologická poradna a ZDVPP Zlín a Krajský úřad Zlínského kraje pořádají dne 25. října 2017 CELOKRAJSKOU KONFERENCI PRIMÁRNÍ PREVENCE na téma: ATMOSFÉRA A KLIMA V NAŠICH ŠKOLÁCH /SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/135785917.jpg11. 9. 2017 14:45:15https://www.zkola.cz/rodice/socpatologjevy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“61444<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Mezinárodní konference „Kariérové poradenství v měnícím se světě“ se zaměří na význam kariérového poradenství a podpory kariérového rozvoje jednotlivce v&#160;kontextu změn společnosti. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost, různorodost a vznik jeho nových forem. Rovněž si klade za cíl podpořit teorii, výzkum a odbornou diskuzi praktiků i veřejnosti.</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Konference je organizována Centrem Euroguidance v&#160;ČR, DZS ve spolupráci s&#160;Katedrou andragogiky a personálního řízení, FF UK. Navazujeme na konferenci „Cesty k&#160;profesionalizaci kariérového poradenství“, která proběhla v&#160;roce 2016 na ÚPV FF MU v&#160;Brně. Rádi bychom opět vytvořili společný prostor pro sdílení, prezentaci a diskusi.</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference proběhne ve dnech 10. - 11. listopadu 2017 v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. <br></p><p style="text-align&#58;justify;">Kariérové poradenství a podpora kariérového rozvoje jsou stále významnější pro každého jednotlivce během celého jeho života, zejména s&#160;ohledem na rostoucí nejistoty současného světa. Změny ve společnosti přinášejí nejen radikální změny podoby práce, je stále obtížnější celková orientace a nalezení místa ve společnosti. Požadavky na pracovní i osobní flexibilitu generují rovněž nejistotu, neboť budoucnost se stává mnohem méně předvídatelnou a stabilní. Změny v podobě práce nás všechny čím dál více staví do pozice, kdy musíme mít kompetence řídit svůj rozvoj, vzdělávání a kariéru. Můžeme celoživotně rozvíjet své kariérové kompetence nebo také aktivně měnit podmínky, ve kterých žijeme.</p><p style="text-align&#58;justify;">Jak může na měnící se svět reagovat kariérové poradenství, kariéroví poradci a další profesionálové pomáhající druhým s&#160;osobním rozvojem a kariérou? Mají být nezávislou podporou na straně jednotlivců, se kterými pracují? Mají usilovat o zlepšení podmínek pro rozvoj, vzdělávání a práci ve společnosti?</p><p style="text-align&#58;justify;">Konference bude probíhat v&#160;češtině a angličtině, tlumočení bude zajištěno na místě. Celá akce je zdarma včetně občerstvení a společenského večera, nutná je však registrace; ta probíhá <a href="http&#58;//konferencekp.cz/prihlasky/prihlaska-ucastniku/" target="_blank"><strong>on-line přes formulář</strong></a> na stránkách konference. </p><p style="text-align&#58;justify;">Uzávěrka příjmu přihlášek je <strong>25. 9. 2017. </strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9"><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong class="ms-rteForeColor-9">Témata konference</strong></p><ul><li>Politika kariérového poradenství na národní a mezinárodní úrovni</li><li>Proměny kariérového poradenství ve společnosti 4.0</li><li>Souvislosti mezi současnými koncepcemi kariéry a poradenstvím</li><li>Kariérové poradenství a různé cílové skupiny</li><li>Kariérové poradenství ve stárnoucím světě</li><li>Metody kariérového poradenství</li><li>Career Management Skills, kariérové kompetence</li><li>Individuální rozvoj a řízení kariéry</li><li>Kariéra a Life-design</li><li>Work-life balance</li><li>Profesionalizace a vzdělávání kariérových poradců</li></ul><p><strong class="ms-rteForeColor-9">Hlavní řečníci</strong></p><ul><li>INGELA BERGMO PRVULOVIC (Švédsko)</li><li>MARIA EDUARDA DUARTE (Portugalsko)</li><li>TRISTRAM HOOLEY (Spojené království)</li><li>IVA KIROVOVÁ (Česká republika)</li><li>MARTIN KOPECKÝ (Česká republika)</li><li>LENKA KOVIČOVÁ (Slovensko)</li><li>JEAN-JACQUES RUPPERT (Lucembursko)</li><li>RONALD SULTANA (Malta)</li></ul><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Informace o konferenci naleznete na <a href="http&#58;//www.konferencekp.cz/">www.konferencekp.cz</a>. </p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p>5. 9. 2017 14:18:10Mezinárodní konference je organizována Centrem Euroguidance v ČR ve dnech 10.-11. 11. 2017. Jejím cílem je rozvíjet odborné zázemí kariérového poradenství, podporovat jeho profesionalizaci a zároveň jeho otevřenost. /sofia/SiteCollectionImages/images/114413310.jpg5. 9. 2017 14:36:09https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.