Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání

Novinky na portálu zkola Všechny novinky

 

 

Mapování rizikového chování ve školách Zlínského kraje38508<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Monitoring výskytu rizikového chování&#160;u dětí a mládeže Zlínského kraje za školní rok 2016-2017 proběhlo nově na základě údajů uvedených v systému výkaznictví. </strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže za školní rok 2016-2017 proběhlo nově&#160;na základě&#160;vyhodnocení&#160;údajů uvedených&#160;v celorepublikovém elektronickém systému výkaznictví. V roce&#160;2016&#160;zavedla Klinika adiktologie ve spolupráci s NÚV a&#160;MŠMT ČR tzv. systém výkaznictví. Pro školní rok 2016-2017 ze získaných dat vyplynulo, že&#160;hlavními problémy škol Zlínského kraje v oblasti projevů rizikového chování u dětí a mládeže byly&#58;</p><ul style="list-style-type&#58;disc;"><ul style="list-style-type&#58;circle;"><li>neplnění školních povinností (29,5%) </li><li>záškoláctví (21,3%)</li><li>kouření (18,4%)</li><li>závislost na mobilech a PC (13,2%)</li><li>přestupky vůči ŠŘ (5,9%)</li></ul></ul><p style="text-align&#58;justify;">Mapování výskytu rizikového chování u dětí a mládeže sice neřeší jejich příčiny, ale všechna zjištění pomohou při&#160;zacílení preventivních aktivit nejen u specifické primární prevence, ale také u prevence sekundární a&#160;terciární. Škola nemůže problematiku výskytu rizikového chování řešit a zvládnout sama. V&#160;oblasti primární prevence je zapotřebí spolupráce především rodiny a všech zainteresovaných subjektů (PPP, obce, NNO, OSPOD, Policie ČR, KHS, apod.). </p><p style="text-align&#58;justify;">Znázorněno graficky&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;"><a href="/zdz/temata/prevence/SiteAssets/Stranky/Mapovani-rizikoveho-chovani-ve-skolach-Zlinskeho-kraje/Evidence%20RCH%202016-2017.docx"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" /> Evidence RCH 2016-2017.docx</a><br></p>19. 1. 2018 7:35:03Monitoring výskytu rizikového chování u dětí a mládeže Zlínského kraje za školní rok 2016-2017. /zdz/SiteCollectionImages/6_zdraví/Mladez%20se%20bavi_per.jpg19. 1. 2018 12:29:20https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
Globální kompetence jako cíl celoživotního učení61439<div style="text-align&#58;justify;"><strong>​Andreas Schleicher z&#160;Ředitelství OECD pro vzdělávání a dovednosti ve svém prosincovém blogu představuje tzv. globální kompetenci, kterou bude v&#160;roce 2018 poprvé hodnotit i mezinárodní šetření PISA.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;roce 2015 se celkem 193 zemí zavázalo, že naplní 17 cílů udržitelného rozvoje (<a href="http&#58;//www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/">Sustainable Development Goals, SDGs</a>). Cíl č.&#160;4 se týká přístupu k inkluzivnímu a kvalitnímu vzdělání a podpory celoživotního vzdělávání pro všechny občany. Kvalita vzdělávání se netýká pouze dosažení obvyklých znalostí a dovedností, ale i znalostí a dovedností potřebných k podpoře udržitelného rozvoje. To, zda se cíle podaří naplnit, závisí velkou měrou na školách a ostatních vzdělávacích institucích. Proto se OECD rozhodlo, že v&#160;rámci mezinárodního šetření PISA v&#160;roce 2018 úplně poprvé zhodnotí globální kompetenci jako jeden z&#160;faktorů ovlivňujících kvalitu, rovnost a efektivitu ve vzdělávání. PISA chápe globální kompetenci jako cíl celoživotního učení. Jedinci s&#160;globální kompetencí dokážou vnímat a posuzovat lokální, globální a interkulturní témata, dokážou porozumět různým perspektivám a pohledům na svět a ocenit je, jsou schopni jednat ohleduplně a s&#160;respektem a přispívat svými aktivitami k&#160;udržitelnosti a blahobytu společnosti. &#160;</div><br><div style="text-align&#58;justify;"><a name="_GoBack"></a>Lze definovat čtyři hlavní pilíře globální kompetence&#58;</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><h1 class="ms-rteElement-Green">Vnímat témata s místním, globálním a kulturním významem</h1><div style="text-align&#58;justify;">Žák s&#160;globální kompetencí je schopen využívat a kombinovat znalosti a způsoby myšlení získané ve škole tak, aby dokázal klást otázky, analyzovat data a argumenty, aby vysvětlil jednotlivé fenomény a vytvořil si jasný názor na dané téma&#160;lokálního, globálního a kulturního charakteru. Zároveň dokáže vyhledat, analyzovat a kriticky vyhodnotit zprávy z&#160;médií a dokáže vytvořit sdělení s&#160;novým obsahem.&#160;&#160;&#160;</div><br><h1 class="ms-rteElement-Green">Chápat a dokázat ocenit jinou perspektivu a názory druhých &#160;</h1><div style="text-align&#58;justify;">Žáci, kteří získají znalosti o jiných kulturách, dějinách, hodnotách, stylech komunikace, vírách, chápou, že jejich vnímání světa a chování je ovlivněno mnoha aspekty. Jsou schopni akceptovat zcela odlišné názory na svět. U jedinců, kteří tuto dovednost nemají, je pravděpodobnější, že se budou při vnímání těch, kteří jsou „jiní“, spoléhat na stereotypy a předsudky.</div><br><h1 class="ms-rteElement-Green">Podílet se na vhodné, otevřené a efektivní komunikaci se zástupci různých kultur&#160;&#160;&#160;&#160;</h1><div style="text-align&#58;justify;">Jedinci s&#160;globální kompetencí jsou schopni přizpůsobit své jednání, chování a komunikaci při styku s&#160;lidmi z&#160;rozdílných kultur. Jsou schopni vést dialog s&#160;respektem, chtějí porozumět a snaží se do hovoru zapojovat i skupiny na okraji společnosti. „Otevřený“ je takový dialog, ve kterém všichni účastníci dávají najevo zvídavost, citlivý přístup a chuť komunikovat s&#160;jinými a seznámit se s&#160;jejich úhlem pohledu. Za „vhodnou“ můžeme označit takovou komunikaci, která respektuje kulturní normy obou stran. V „efektivní“ komunikaci si jsou všichni účastníci schopni porozumět a pochopit se navzájem.</div><br><h1 class="ms-rteElement-Green">Podílet se aktivně na udržitelném rozvoji a blahobytu společnosti&#160;&#160;</h1><div style="text-align&#58;justify;">Mladí lidé by si měli být vědomi toho, že jsou aktivními a odpovědnými členy společnosti a mohou ovlivnit události a situace nejen osobního a lokálního charakteru, ale i globálního charakteru. Takto kompetentní lidé se snaží, aby byl jejich hlas slyšet. Může se například jednat o žáka, který se zastane spolužáka, jehož lidská důstojnost je v&#160;ohrožení, a zahájí poté celoškolní kampaň s&#160;využitím sociálních médií. Takoví jedinci přispívají ke zlepšení životních podmínek ve vlastní komunitě.</div><div style="text-align&#58;justify;">---</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Globální kompetenci je možné rozvíjet v&#160;mnoha kontextech, ale právě školy by měly hrát klíčovou roli. Mohou žáky naučit využívat a kriticky zhodnotit digitální informace a zprávy, které se týkají jejich života, ale i celého světa. Školy mohou žáky zapojovat do aktivit, v&#160;rámci kterých budou moci ocenit různorodost a rozdílnost lidí, jazyků a kultur. Důležitost takových dovedností je nezpochybnitelná, otázkou zůstává, zda a jak lze globální kompetenci ohodnotit? V&#160;roce 2018 zahájí PISA hodnocení této kompetence pomocí kognitivního testu a dotazníku pro žáky i pro učitele a ředitele škol. Výsledky hodnocení poskytnou data a informace o tom, jak se jednotlivé vzdělávací systémy snaží vést své žáky k tomu, aby vnímali svět kolem sebe bez předsudků a byli schopni podílet se na budování soudržných a udržitelných komunit.&#160;</div><br><div style="text-align&#58;justify;">Objevují se samozřejmě názory, že není možné pomocí testu zhodnotit, do jaké míry jsou žáci připraveni zapojit se do dění. Mezinárodní testování není nikdy jednoduché, zvláště jedná-li se o hodnocení takto komplexní kompetence. Bez kvalitních dat se nám však nikdy nepodaří zahájit plodný a celosvětový dialog o tom, co ve vzdělávání funguje.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div><br></div>Zdroj&#58; Educating our youth to care about each other and the world. Education &amp; Skills Today [online]. 12. 12. 2017 [cit. 2018-01-03].<br><br>17. 1. 2018 7:52:50Andreas Schleicher z Ředitelství OECD pro vzdělávání a dovednosti ve svém prosincovém blogu představuje tzv. globální kompetenci, kterou bude v roce 2018 poprvé hodnotit i mezinárodní šetření PISA./sofia/SiteCollectionImages/5_Images/zemekoule.jpg17. 1. 2018 7:59:26https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/prurezovatemata/vychovakmysleni/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Střední školy si mohou žádat o americké asistenty62276<div style="text-align&#58;justify;"></div><div style="text-align&#58;justify;"><div><strong><em>Fulbrightova komise v Praze vybere 30 středních škol ze všech regionů České republiky, na kterých bude v příštím roce pomáhat s výukou angličtiny 30 mladých Američanů, absolventů prestižních amerických univerzit. </em></strong><strong><em>Přihlašujte se do 1. 2. 2018. </em></strong></div><div><br></div><div><br></div><div>Asistenti jsou po dobu celého školního roku finančně zajištěni Fulbrightovým stipendiem, a škole tak nevznikají žádné finanční náklady navíc.</div><div><br></div><div>Fulbrightův program asistentů ve výuce angličtiny běží již přes deset let. Asistentů bylo zpočátku jen několik, díky podpoře MŠMT však počet v minulém školním roce vzrostl na 20 a v tomto školním roce máme&#160;ve městech od Chebu po Třinec celkem 30 asistentů, kteří působí na průmyslových, zdravotnických, zemědělských, obchodních, uměleckých, lesnických školách i gymnáziích.</div><div><br></div><div>Pro veliký zájem asistenti zatím působili pouze na školách, které ještě asistenta/asistentku v minulosti neměly, v příštím roce však do výběru zařadíme i školy, které se programu již účastnily, a sice ve školním roce 2014/2015 nebo dříve.</div><div><br></div><div>Podrobné informace o programu a o tom, jak se přihlásit do výběrového řízení, najdete na&#160;webu Fulbrightovy komise v ČR v sekci <strong></strong><a href="https&#58;//www.fulbright.cz/chci-ziskat-asistenta-pro-vyuku-anglictiny/prihlaska-a-vyberove-rizeni/" target="_blank"><strong>Přihláška a výběrové řízení</strong></a>. Uzávěrka přihlášek pro následující školní rok je <strong>1. února 2018.</strong></div><div><br></div><div>V případě jakýchkoliv dotazů k programu nebo k přihlášce kontaktujte Fulbrightovu komisi e-mailem na&#160;<a href="mailto&#58;fulbright@fulbright.cz" target="_blank">fulbright@fulbright.cz</a>&#160;nebo telefonicky 222 718 452.</div><div><br></div><div><a href="/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Documents/Vyzva%20pro%20skoly%20-%20asistenti%20ve%20vyuce%20AJ.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Vyzva pro skoly - asistenti ve vyuce AJ.pdf</a><br></div><div><br></div></div>16. 1. 2018 12:59:34Fulbrightova komise v Praze vybere 30 středních škol ze všech regionů České republiky, na kterých bude v příštím školním roce pomáhat s výukou angličtiny 30 mladých Američanů, absolventů prestižních amerických univerzit. Přihlašujte se do 1. 2. 2018. /sofia/SiteCollectionImages/Dolar_nove/Trida.jpg16. 1. 2018 13:13:15https://www.zkola.cz/sofia/pedagogove/kabinetjaz/Stranky/Forms/VsechnyClanky.aspxhtmlFalseaspxMartina Němcová
Přírodovědný INSPIROMAT 201862273<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Tato tradiční akce je určena pro učitele přírodopisu (biologie), chemie, fyziky a dalších přírodovědných oborů, bude trvat necelé 2 hodiny a je zdarma. Organizují ji pracovníci Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze a společnosti Edufor.</strong></div><div><br></div><h4 class="ms-rteElement-H4B">Co Vás čeká?</h4><div style="text-align&#58;justify;">Jako vždy se Vás pokusíme inspirovat a ukázat konkrétní experimenty se systémem Vernier v přírodopisu, chemii a fyzice na ZŠ i SŠ.</div><div style="text-align&#58;justify;">Kdo bude chtít, může si poté zdarma zapůjčit do školy minisadu Vernier Go!Temp a některé náměty ihned v praxi vyzkoušet se svými žáky.</div><div style="text-align&#58;justify;">Každý účastník také zdarma získá druhý díl publikace Kuchařka jednoduchých experimentů do hodin chemie, fyziky a přírodopisu, která obsahuje 23 námětů na experimenty do výuky.</div><div><img src="/sofia/PublishingImages/zzzzzz.png" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br></div><div>V případě zájmu se zaregistrujte na <a href="http&#58;//www.vernier.cz/inspiromat"><strong>www.vernier.cz/inspiromat</strong></a>.</div><div><br></div>16. 1. 2018 7:41:39Tato tradiční akce je určena pro učitele přírodopisu (biologie), chemie, fyziky a dalších přírodovědných oborů, bude trvat necelé 2 hodiny a je zdarma. Organizují ji pracovníci Katedry didaktiky fyziky MFF UK v Praze a společnosti Edufor./sofia/SiteCollectionImages/5_Images/social%20network.jpg16. 1. 2018 13:13:30https://www.zkola.cz/sofia/vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadka Dohnalová
I základní umělecké školy mohou být "světové"62099<p style="text-align&#58;justify;"><strong>Jak inovovat vzdělávání na našich školách? Jedním z osvědčených způsobů je mezinárodní spolupráce a inspirace v zahraničí. Na vsetínské ZUŠ se inspirují u partnerů ve Francii, Anglii, Lotyšsku, Španělsku, Itálii, Turecku, Polsku a Kypru.</strong><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Ve školním roce 2017/2018 se budou žáci Základní umělecké školy Vsetín účastnit nejen koncertů, výstav, vystoupení, soutěží, přehlídek, festivalu „ZUŠKA?ZUŠKA!&quot;, ale také budou mít možnost se po nastávající tři roky podívat do zahraničí. Škola loni&#160;usilovala o získání&#160;tří&#160;projektů&#160;v rámci evropského programu&#160;Erasmus+. Na základě hodnocení výběrového řízení&#160;Domu&#160;zahraniční spolupráce byly v srpnu 2017&#160;schváleny a finančně podpořeny dva projekty mezinárodní&#160;spolupráce. </p><p style="text-align&#58;justify;">První mezinárodní projekt „Europe of Art, Muses and Movement&quot; je zaměřený na společnou tvorbu v oblasti umění, múz a pohybu, tedy je určený pro všechny obory, které jsou vyučované ve&#160;škole. Projekt bude realizován&#160;v období let 2017–2020 a partnery jsou kolegové z Francie, Lotyšska, Španělska a Itálie.</p><p style="text-align&#58;justify;">Druhý mezinárodní projekt „Culture Against Failure At School&quot; je zaměřený na rozvoj kulturního vzdělávání v souvislosti s bojem proti nežádoucím poruchám žáků ve školách, jako je např. špatný prospěch, problémové chování, šikana, alkohol, kouření, závislost na drogách. I v tomto projektu si přijdou na své žáci ze všech oborů, které se ve škole vyučují. Projekt bude rovněž probíhat v období let 2017–2020 a partnery školy&#160;jsou kolegové z Francie, Anglie, Španělska, Turecka, Polska a Kypru.</p><p style="text-align&#58;justify;">Všichni žáci školy se společně&#160;se svými učiteli budou zapojovat do zajímavých projektových úkolů a&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">aktivit,&#160;nominovaní žáci a učitelé se zúčastní&#160;výjezdů do partnerských zemí. V&#160;obou mezinárodních projektech budou vzájemně&#160;spolupracovat různé typy škol,&#160;základní umělecká škola,&#160;gymnázium, konzervatoř a soukromá vysoká škola.&#160;</span></p><p style="text-align&#58;justify;">V&#160;měsíci listopadu 2017 ředitel ZUŠ Vsetín Roman Konůpka&#160;společně s&#160;koordinátorkou, zástupkyní a učitelkou pěveckého oddělení navštívil Francii (Vienne, Lyon) a Španělsko (Málaga, San Fernando, Cádiz), kde s&#160;partnery projektu domlouvali záležitosti týkající se projetového managementu,&#160;jednotlivých&#160;výjezdů, tematických&#160;úkolů pro žáky. Úkolem vsetínského ředitele&#160;je mimo jiné&#160;v roce 2019 zkomponovat song pro celý projekt Erasmus+, který nastudují všichni účastníci projektu a který bude proveden v&#160;jednotlivých zemích, které se projektu účastní. ZUŠ Vsetín navazuje&#160;na cenné zkušenosti, které získala v minulých letech při realizaci aktivit v&#160;<span style="background-color&#58;transparent;">projektu Comenius a které jí umožnily&#160;reprezentovat školu, město Vsetín a Zlínský kraj v zahraničí.</span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><img src="/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/Erasmus%20logo.jpg" alt="Erasmus logo.jpg" style="margin&#58;5px;width&#58;800px;height&#58;228px;" /><br></span></p><p style="text-align&#58;justify;"><span style="background-color&#58;transparent;"><br></span></p><p></p>10. 1. 2018 14:21:48Jak inovovat vzdělávání na našich školách? Jedním z osvědčených způsobů je mezinárodní spolupráce a inspirace v zahraničí. Na vsetínské ZUŠ se inspirují u partnerů ve Francii, Anglii, Lotyšsku, Španělsku, Itálii, Turecku, Polsku a Kypru. /rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/PublishingImages/2017_2018/Španělsko%20perex.jpg10. 1. 2018 14:45:17https://www.zkola.cz/rodice/predstavujemevam/nejzajimavejsiprojekty/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Blíží se uzávěrka soutěže Můj první milion62096<div style="text-align&#58;justify;"></div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Máš nápad, který by ti mohl vydělat tvůj první milion? Potřebuješ poradit a nakopnout? Přihlaš se do soutěže a buď o krok blíž tvému úspěchu! Stačí se zaregistrovat a poslat podnikatelský záměr do 31. ledna.&#160;</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><br></strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Čekají na tebe věcné a finanční ceny v&#160;hodnotě 300&#160;000 Kč, networking a zpětná vazba od profesionálů. Nastartuj svůj sen s&#160;námi, více info na <strong><a href="http&#58;//www.mujprvnimilion.cz/">www.mujprvnimilion.cz</a>.</strong></p><p></p><p style="background-color&#58;#f3f9ed;text-align&#58;justify;"><img src="/pedagogove/souteze/PublishingImages/MPM-poster_A2.jpg" alt="MPM-poster_A2.jpg" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;width&#58;850px;height&#58;1202px;" /><br></p><p style="background-color&#58;#f3f9ed;text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/MPM-poster_A2.jpg" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icjpg.gif" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" />&#160;<strong style="font-size&#58;14px;">MPM-poster_A2.jpg</strong></a></p><p style="background-color&#58;#f3f9ed;text-align&#58;justify;"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/MPM%20-%20zakladní%20info%20SŠ.pdf" style="font-size&#58;14px;"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" style="font-size&#58;14px;margin&#58;5px;" />&#160;<strong style="font-size&#58;14px;">MPM - zakladní info SŠ.pdf</strong></a><br></p><p style="background-color&#58;#f3f9ed;text-align&#58;justify;"><br></p><p style="background-color&#58;#f3f9ed;text-align&#58;justify;"><strong style="font-size&#58;14px;">Kontaktní osoba&#58;&#160;<br></strong><span style="background-color&#58;transparent;">Mgr. Olesja Lancevská<br></span><span style="background-color&#58;transparent;">manažerka&#160;</span><span style="background-color&#58;transparent;">soutěže<br></span><span style="background-color&#58;transparent;"><span style="font-family&#58;verdana, sans-serif;font-size&#58;10.5pt;background-image&#58;initial;background-position&#58;initial;background-size&#58;initial;background-repeat&#58;initial;background-attachment&#58;initial;background-origin&#58;initial;background-clip&#58;initial;"><a href="mailto&#58;lancevska@ticzlin.cz" style="font-size&#58;14px;">lancevska@ticzlin.cz</a></span><br></span><span style="background-color&#58;transparent;">+ 420 739 570 792</span></p>10. 1. 2018 11:43:38Máš nápad, který by ti mohl vydělat tvůj první milion? Potřebuješ poradit a nakopnout? Přihlaš se do soutěže a buď o krok blíž tvému úspěchu! Stačí se zaregistrovat a poslat podnikatelský záměr do 31. ledna. /pedagogove/souteze/PublishingImages/fb-post-05.jpg10. 1. 2018 14:20:22https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová
Strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence62095 <strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><span class="ms-rteThemeForeColor-2-0">V hypertextových odkazech a přílohách jsou k nalezení strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence.</span><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br class="ms-rteThemeForeColor-2-0"><br>Strategické dokumenty</strong><br class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><br>Národní strategie primární prevence u dětí a mládeže v&#160;působnosti rezortu MŠMT na období 2013 - 2018<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/strategie-a-koncepce-ap-msmt</a><br><br>Krajský plán primární prevence rizikového chování ve Zlínském kraji 2015 – 2017 (platnost prodloužena do konce roku 2018)<br><a href="/zdz/temata/prevence/prevence_materialy/Documents/Krajský%20plán%20prevence%20rizikového%20chování%20ve%20ZK%202015-2017.pdf" target="_blank"><img src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Krajský plán prevence rizikového chování ve ZK 2015-2017.pdf</a><br><br><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Legislativa</strong><br><br>Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání <br>Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů <br>Zákon č.&#160; 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek <br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/zakony-1</a><br><br>Vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních <br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlasky-1<br></a><br><br><strong class="ms-rteThemeForeColor-5-0">Metodické pokyny a doporučení MŠMT v&#160;oblasti prevence</strong><br class="ms-rteThemeForeColor-5-0"><br>Metodický pokyn k&#160;prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny</a><br><br>Pravidla prevence vzniku problémových situací týkajících se žáků s&#160;PAS ve školách a školských zařízeních za účelem zajištění jejich bezpečnosti<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/dodrzovani-pravidel-prevence-vzniku-problemovych-situaci?highlightWords=metodick%C3%A9+doporu%C4%8Den%C3%AD+prevenci+rizikov%C3%A9ho+chov%C3%A1n%C3%AD</a><br><br><div> </div>Minimální standard bezpečnosti<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/vyssi-odborne-vzdelavani/minimalni-standard-bezpecnosti-a-vyhlaseni-neinvesticniho</a><br><br>Metodické doporučení k&#160;primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny</a><br><br>Metodický pokyn MŠMT k&#160;jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z&#160;vyučování<a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicky-pokyn-ministerstva-skolstvi-mladeze-a-telovychovy-k-jednotnemu-postupu-pri-uvolnovani-a-omlouvani-zaku-z-vyucovani-prevenci-a-postihu-zaskolactvi-predkladaci-zprava-a-text-pokynu</a><div> </div><br>Metodické doporučení MŠMT pro práci s&#160;individuálním výchovným programem v&#160;rámci řešení rizikového chování žáků <br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/metodicke-doporuceni-msmt-pro-praci-s-individualnim</a><br><br>Využití právních opatření při řešení problémového chování žáků na školách<br><a href="http&#58;//www.msmt.cz/file/33233/" target="_blank">http&#58;//www.msmt.cz/file/33233/</a><br><br>Objektová bezpečnost<br><a href="http&#58;//www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx" target="_blank">http&#58;//www.mvcr.cz/clanek/bezpecnostni-standard-k-ochrane-jednoho-z-mekkych-cilu.aspx</a><br><br><div></div><p class="MsoNormal"><br><strong><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;color&#58;#3b4047;"></span></strong><strong><span style="font-family&#58;&quot;calibri&quot;, sans-serif;color&#58;#3b4047;font-weight&#58;normal;"></span></strong></p>10. 1. 2018 8:02:26V hypertextových odkazech a přílohách jsou k nalezení strategické dokumenty, legislativa a další informace ve věcech prevence. /zdz/SiteCollectionImages/images/147648721.jpg10. 1. 2018 8:34:39https://www.zkola.cz/zdz/temata/prevence/prevence_materialy/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxŠárka Kostková
V každém kraji učí alespoň jeden oblíbený pedagog62016<div style="text-align&#58;justify;"><strong>Ve všech krajích&#160;České republiky byly letos nominováni&#160;vyučující na ocenění Zlatý Ámos. Ze Zlínského kraje přišly organizátorům celkem čtyři přihlášky. Soutěžící se připravují na&#160;regionální kola ankety, která se budou konat v únoru. V březnu se uskuteční v Praze semifinále, veřejné finále a slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose je spojena s oslavou Dne učitelů.</strong></div><br><div style="text-align&#58;justify;">Nejvíce přihlášek přišlo ze Středočeského kraje a z&#160;Prahy – po deseti. Překvapením je Ústecký kraj, kde žáci nominovali 8 učitelů a kraj Jihočeský, z&#160;kterého přišlo 7 přihlášek. Kraje&#160;pouze s jednou nominací jsou tři - Karlovarský, Vysočina a Královéhradecký. <strong>Ve Zlínském kraji se soutěže zúčastní Lucie Bakalová z Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov, Eva Lužová ze ZŠ T. G. Masaryka Otrokovice, Bohumír Náhlý ze ZŠ Horní Lideč a Michaela Samohýlová ze ZŠ Tlumačov.</strong></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Stejně jako v&#160;minulých letech převažují učitelky - celkem 47. Na základních školách je letos 41 oblíbených učitelek a 16 oblíbených učitelů. Pouze 9 nominací je ze škol středních (6 žen a 3 muži).</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">V&#160;únoru budou probíhat regionální kola ankety. V&#160;nich musí žáci zajímavým, pokud možno originálním způsobem představit porotě své kandidáty na titul nejoblíbenější učitel a obhájit tak nominaci.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">„Regionální kola jsou zároveň oceněním všech, kteří byli svými žáky na titul Zlatý Ámos navrženi. Jsou to nejoblíbenější učitelky a nejoblíbenější učitelé na jednotlivých školách a uznání jim právem patří,“ dodává k&#160;regionálním kolům Hrzal. V&#160;krajích, kde jsou nejméně tři nominovaní, bude udělován titul krajský Ámos.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Semifinále, kterého se zúčastní vítězové regionálních kol, proběhne v&#160;zrcadlových sálech MŠMT 1. března 2018. Veřejné finále v&#160;kongresovém centru hotelu Olšanka v&#160;Praze se uskuteční v&#160;pátek 23. března. Kromě Zlatého Ámose bude již tradičně dětskou porotou zvolen Dětský Ámos a na základě hlasování na webu dětského kanálu ČT také Ámos sympaťák. Kromě toho partneři ankety vyberou nejoblíbenějšího učitele chemie, fyziky, matematiky a českého jazyka.</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Slavnostní korunovace nového Zlatého Ámose je spojena s&#160;oslavou Dne učitelů na Kantorském bále v&#160;sobotu 24. března v&#160;hotelu Ambassador, Zlatá husa v Praze.</div><br><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Zdroj&#58; Zlatý Ámos, <a href="http&#58;//www.zlatyamos.cz/">www.zlatyamos.cz</a>&#160;</div><br><br><br><br>9. 1. 2018 7:16:45Ve všech krajích České republiky byly letos nominováni vyučující na ocenění Zlatý Ámos. Ze Zlínského kraje přišly organizátorům soutěže celkem čtyři přihlášky. /pedagogove/PublishingImages/zlaty-amos.jpg9. 1. 2018 7:30:12https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Galová

Chcete dostávat novinky z tohoto portálu e-mailem?

​Chcete-li si dostávat upozornění na nové články, přejděte na stránku s nastavením. Pro zasílání newsletteru zadejte svůj email zde.