2. setkání vyučujících fyziky ze základních škol Zlínského kraje

8. leden 2019
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Hana Tomášková
2. setkání vyučujících fyziky ze základních škol Zlínského kraje

V pondělí 10. prosince 2018 proběhlo na Gymnáziu Uherské Hradiště druhé setkání pedagogického kabinetu Fyzika, tentokráte již samostatně pro pedagogy vyučujících fyziku na základních školách ve Zlínském kraji. Účastníky přivítal ředitel školy doc. RNDr. Zdeněk Botek, CSc. Úvodní slovo k programu pronesla a průběh setkání moderovala Mgr. Hana Tomášková, Ph.D., vedoucí pedagogického kabinetu Fyzika.

V první části programu nazvané Pokusy s hořlavými plyny představil Mgr. Zdeněk Hubáček z Gymnázia Uherské Hradiště celou řadu experimentů. Efektní experimenty s metanem, propanem a butanem pro výuku žáků na základní škole či nižším stupni gymnázia podrobně komentoval, včetně uvedení souvislostí s bezpečností, zkušenostmi z výuky, vhodností a motivací v rámci různých témat probíraných ve výuce fyziky.

Po krátké přestávce spojené s malým občerstvením pokračoval Mgr. Zdeněk Hubáček s příklady dobré praxe – výuky formou experimentů na téma elektromagnetická indukce.  Následně měli účastníci možnost si vlastnoručně vyrobit z připraveného materiálu dle instrukcí Mgr. Hubáčka dvě experimentální pomůcky pro demonstraci Faradayova jevu elektromagnetické indukce a parníku s reaktivním motorem. Téma dostupnosti pomůcek a návodů na výrobu jednoduchých pomůcek pro výukové experimenty učitelé často zmiňovali již na předešlém setkání.

V další části programu vedené Mgr. Václavem Hajdou ze Základní školy Křižná ve Valašském Meziříčí účastnici diskutovali učební osnovy ŠVP v jednotlivých ročnících. Hovořilo se zejména o zařazení konkrétních témat v souvislosti s používanými učebnicemi, o vhodnosti témat dle věku a matematickou připraveností v daných ročnících. Rozebírala se též používaná terminologie, zejména v oblasti dynamiky. Účastníci sdíleli své dobré zkušenosti z výuky.

V závěru setkání, které se vzhledem k pestrému obsahu setkání a zajímavým diskusím prodloužilo oproti programu, byl účastníkům předložen dotazník. Z dotazníků vyplynula spokojenost  účastníků s připraveným programem, jeho přínos a náměty na další témata, která by učitelé rádi projednali na některém z dalších setkání.

Hana Tomášková, vedoucí pedagogického kabinetu Fyzika

OPVVV logo.png