1. setkání sekce Pedagogů volného času v aktivitě Sborovna

12. červenec 2021
Sborovna IKAP II
Autor/ka článku: Veronika Malinová
1. setkání sekce Pedagogů volného času v aktivitě Sborovna

Ve čtvrtek 24. června 2021 se na Krajském úřade ve Zlíně uskutečnilo první online setkání aktivity Sborovna sekce Pedagogů volného času z projektu IKAP II. Sborovna vznikla v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání pro území Zlínského kraje II, registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018903 a je spolufinancována z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Webináře prostřednictvím platformy MS Teams se účastnili  pedagogové volného času z Domů dětí a mládeže a Středisek volného času ve Zlínském kraji.

Na prvním setkání sekce Pedagogů volného času  byli účastníci seznámeni s fungováním platformy, dalším zaměřením sekce a organizačními informacemi.

První přednáška byla zaměřena na téma EVVO pro pedagogy volného času. „Zájmové útvary v DDM a SVČ jsou důležitým článkem environmentální výchovy v systému vzdělávání. Účastníci mají možnost přírodu zažít přímo v terénu na vlastní kůži.  Mnohem přínosnější je jít zkoumat brouky do jejich přirozeného prostředí, moci s si na ně sáhnout, sledovat jak se chovají, než jen prohlížet obrázek v knize,“ uvedla přednášející Mgr. Veronika Slováková, bioložka, lektorka a koordinátorka Ekocentra na Pasece Velíková.

Další částí programu byla přednáška s příklady dobré praxe od Mgr. Yvette Mikeskové z DDM Zvonek Vizovice. Příspěvek byl zaměřen na činnost DDM v době koronaviru.

V rámci monitoringu potřeb účastníci Sborovny navrhli další směřování sekce a témata příštích setkání. Zájem je o vzdělávání v oblasti gymnastiky, pohybových aktivit a dalších sportovní činností. Důležitou oblastí je také výměna zkušeností a sdílení praktických tipů mezi pedagogy a jednotlivými DDM a SVČ.

Doufáme, že další setkání proběhne v září 2021 již prezenční formou.