Zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností.

Zpracování osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation nařízení EU, Regulation (EU) 2016/679) provádíme správu a zpracování osobních údajů při zachování všech práv a povinností vyplývajících z výše uvedeného Nařízení.

Výkon práv zajišťuje pracovník pověřený ochranou osobních údajů, na kterého se obracejte v případě požadavku na výkon práv či informaci ohledně osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.

Osobní údaje jsou spravovány pro potřeby a za účelem uvedeným v dokumentaci dostupné v době sběru osobních údajů. Jsou zpracovávány v lokalitě uvedené správcem.

V souladu s nařízením EU 2016/679 jsou osobní údaje zpracovávány a v případě oprávněného zájmu i předávány dalším zpracovatelům, jejichž zájem je chráněn zákonným zájmem nebo jiným zájmem, jež je v rovnováze s požadavkem subjektu osobních údajů. Každý další zpracovatel je uveden v následujícím seznamu spolu s náležitostmi vyžadovanými nařízením.

Práva subjektu osobních údajů

V souladu s GDPR (General Data Protection Regulation nařízení EU, Regulation (EU) 2016/679) je Vašim právem:

  • Být zapomenut
  • Být seznámen s údaji, které o Vás máme
  • Vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů
  • Mít možnost přenést své osobní údaje od nás k třetímu subjektu
  • Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování
  • Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu

Výmaz (zapomenutí) – Vaše osobní údaje budou vymazány s výjimkou údajů nezbytných pro plnění právní povinnosti, údajů nezbytných pro obhajobu právních nároků či údajů nezbytných pro ochranu veřejných zájmů.

Přístup (seznámení s údaji, které o Vás máme) – bude Vám poskytnuta kopie všech osobních údajů, které o Vás vedeme s výjimkou našeho duševního vlastnictví nebo našeho obchodního tajemství a dále pak případů, kdy by mohlo dojít k předání osobních údajů jiných osob.

Vznést námitku proti zpracování osobních údajů – můžete kdykoliv vznést námitku, která bude projednána odpovídajícím způsobem tak, aby nedošlo k poškození Vašich zájmů.

Přenesení osobních údajů – pokud jste nám poskytl(a) své osobní údaje na základě smlouvy nebo souhlasu budou Vám Vaše osobní údaje vyexportovány ve strukturovaném běžně používaném elektronickém formátu tak, abyste si je mohl(a) přenést k třetí straně.

Žádat lidský přezkum v případě automatizovaného rozhodování – máte-li pochybnost o správnosti automatizovaného rozhodování na základě Vámi poskytnutých osobních údajů, zajistíme provedení rozhodnutí oprávněnou rolí.

Aktualizovat své osobní údaje tak, aby jejich neaktuální verze Vám nezpůsobila újmu – zajistíme aktualizaci Vašich osobních údajů na základě Vašeho podnětu.

Přístup k Vašim osobním údajům má omezený okruh zaměstnanců vázaných mlčenlivostí, jejichž přístup je regulován jednak technickými a jednak administrativními opatřeními. Vaše osobní údaje nejsou a nebudou předávány třetí straně (kromě zákonných důvodů) a jsou v našich systémech a procesech chráněny jako data s klasifikací důvěrné tzn., jsou implementována další technická a administrativní opatření pro jejich zabezpečení.

Výkon Vašich práv zajišťuje redaktorka Radka Dohnalová (dohnalova@spsotrokovice.cz), na kterou se obracejte v případě požadavku na výkon Vašich práv či informaci ohledně Vašich osobních údajů. Oprávněnost jakéhokoliv Vašeho požadavku bude posouzena do 1 měsíce od jeho přijetí. Požadavek můžete předat v listinné nebo elektronické podobě, případně osobně. Pro zpracování Vašeho požadavku je nezbytně nutné ověření Vaši totožnosti. Vždy uvádějte aktuální kontakt na svou osobu pro vyřízení Vašeho požadavku.