Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky Krajským úřadem Zlínského kraje

2. září 2019
Závěrečné a maturitní zkoušky
Autor článku: Pavla Fryštacká
Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky Krajským úřadem Zlínského kraje

V souladu s ustanovením § 82 odst. 1 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, každý, kdo konal maturitní zkoušku, kromě dílčí zkoušky společné části konané formou didaktického testu, anebo byl z konání těchto zkoušek vyloučen, může písemně požádat krajský úřad o přezkoumání průběhu a výsledku této zkoušky nebo rozhodnutí o vyloučení.

Krajský úřad rozhodne o žádosti ve lhůtě 30 dnů ode dne jejího doručení, a to tak, že výsledek zkoušky změní, nebo zruší a nařídí opakování zkoušky, pokud zjistí, že při této zkoušce byly porušeny právní předpisy nebo se vyskytly jiné závažné nedostatky, které mohly mít vliv na řádný průběh nebo výsledek zkoušky; v opačném případě výsledek zkoušky potvrdí.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku maturitní zkoušky krajským úřadem se podává na tiskopise, jehož vzor je uveden v příloze č. 7 vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Doporučené vzory zveřejňuje ministerstvo způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21

761 90 Zlín

Termíny pro podání žádosti (v souladu s § 82 odst. 3 školského zákona)

  • do 30. 9. 2019 – termín pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané formou písemné práce;
  • do 10. 10. 2019 – termín pro podání žádosti o přezkoumání průběhu a výsledku profilové části maturitní zkoušky a dílčí zkoušky společné části maturitní zkoušky konané ústní formou před zkušební maturitní komisí.

!!! Upozorňujeme, že žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek musí být doručena místně a věcně příslušnému úřadu (Krajskému úřadu Zlínského kraje) ve stanoveném termínu. V případě opožděného podání/doručení již tato žádost nemůže být vyřízena.

Žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

!!! Přezkum společné části maturitní zkoušky konané formou didaktických testů zajišťuje MŠMT

Informace najdete také stránkách  https://maturita.cermat.cz/menu/prezkum-vysledku-zkousek

Formulář žádosti:

Doporučený vzor žádosti o přezkoumání_MZ_KÚ.pdf