Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

26. listopad 2019
Vzdělávání v zahraničí
Autor článku: Martina Němcová
Výzva pro zájemce/zájemkyně o studium na lyceích v Dijonu a Nîmes ve Francii

Sdružení bývalých studentů českých sekcí ve Francii založilo Lycejní stipendijní fond, který podporuje současné i budoucí studentky a studenty českých sekcí ve Francii. 

Základní informace

Studium trvá tři roky a probíhá na Carnotově lyceu v Dijonu a na Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes. Vzdělávání odpovídá studiu na střední škole gymnaziálního typu a je zakončeno francouzskou státní maturitní zkouškou, jejíž součástí je i zkouška z českého jazyka a literatury. Výuka tohoto předmětu je pravidelně zajišťována českým lektorem, který zároveň vykonává funkci pedagogického dozoru pro české žáky.

Po návratu do ČR je maturitní zkouška vykonaná na lyceích v Dijonu a v Nîmes uznána MŠMT ČR jako ekvivalentní maturitní zkoušce konané v ČR.

Během školního roku (září-červen) jsou žáci/žákyně ubytováni/y v internátě lycea a stravují se ve školní jídelně (snídaně, obědy, večeře). Francouzská strana hradí většinu pobytových nákladů a poskytuje většinu učebních pomůcek. Rodiče českých žákyň v Lyceu Alphonse Daudeta v Nîmes přispívají na pobytové náklady, které zahrnují i kompletní pojištění nákladů na zdravotní a úrazovou péči, částkou 1.000,- EUR /školní rok. Rodiče žáků a žákyň v Carnotově lyceu v Dijonu přispívají na pobytové náklady částkou 500,- EUR /školní rok a kromě toho uzavírají pro své dítě u některé z českých pojišťoven pojištění pro případ nemoci, úrazu, repatriace a škody způsobené jiné osobě.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR hradí cestu autobusem z Prahy do Dijonu resp. do Nîmes na začátku a na konci každého školního roku. Další příp. dopravu mezi ČR a Francií v průběhu školního roku (školní prázdniny) hradí rodiče žáků.

Ke studiu v Dijonu jsou přijímáni chlapci i dívky; do Nîmes pouze dívky.

Výběrové řízení

Místa v českých sekcích lyceí v Dijonu a v Nîmes se obsazují výběrovým řízením.

Pro školní rok 2020/2021 proběhne toto řízení v následujících termínech:

1. kolo proběhne 11. března 2020 formou písemných zkoušek z francouzského jazyka (porozumění  textu a písemný úkol, 90 minut na vypracování), držitelé diplomu DELF B1 budou zproštěni  povinnosti podstoupit tuto zkoušku.  Vyhodnocení výsledků jednotlivých uchazečů o studium bude prováděno za přímé spoluúčasti francouzského partnera – Jazykové a vzdělávací sekce Francouzského institutu v Praze.

Pozn.: Na webových stránkách Francouzského institutu jsou k dispozici rovněž vzorové testy z minulých let.

2. kolo proběhne na konci dubna nebo na začátku května 2020 formou pohovoru (v rozsahu 15-20 minut). K pohovoru budou přizváni pouze uchazeči/uchazečky, kteří/které získají v písemné části výběrového řízení dostatečný počet bodů (odpovídající úrovni B1). Kromě dobré úrovně znalosti francouzštiny bude přihlédnuto také k dosaženým známkám z matematiky a dalších předmětů v rámci předchozího studia, resp. školní docházky. Posuzována bude také motivace, studijní projekt a celková zralost studenta/studentky.

Ústní části výběrového řízení se zúčastní zástupci obou francouzských lyceí, francouzské územní samosprávy, Velvyslanectví Francouzské republiky v ČR a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Uchazeči o studium musejí

  • mít českou státní příslušnost
  • být žákyní/žákem školy zapsané v rejstříku škol MŠMT
  • být žákyní/žákem 9. ročníku základní školy nebo 1. ročníku čtyřletého gymnázia (resp. odpovídajících ročníků na víceletých gymnáziích)
  • mít dobrou znalost francouzského jazyka (úroveň B1 podle SERRJ)
  • studovat další cizí jazyk (angličtina, němčina, španělština)

Přihlášky

Vyplněnou  přihlášku.pdf k výběrovému řízení ke studiu (včetně písemného doporučení ředitelky/ředitele školy, kterou žák/žákyně navštěvuje a požadovaných příloh: kopie výpisu vysvědčení, rukou psaný motivační dopis, případně kopie diplomu zkoušky B1), zašlou rodiče uchazečů nebo jejich zákonní zástupci nejpozději do 14. února 2020 na adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
odbor mezinárodních vztahů
Karmelitská 529/5
118 12 Praha 1

Kontakt

Monika OULEVEY
odbor mezinárodních vztahů
Tel.: +420 234 811 464
E-mail: monika.oulevey@msmt.czt

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky upozorňuje, že neúplné žádosti ani žádosti doručené po stanoveném termínu nebudou zařazeny do výběrového řízení.

Vyrozumění o výsledku písemných zkoušek, případně pozvánku k pohovoru v případě postupu do 2. kola výběrového řízení obdrží uchazeči/uchazečky e-mailem prostřednictvím Akademické informační agentury Domu zahraniční spolupráce, na jejíž internetové adrese je toto oznámení včetně písemné přihlášky zveřejněno.

Poznámka: Francouzský institut v Praze organizuje společně s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 2 informační schůzky k možnosti studia ve francouzských lyceích, termíny informačních schůzek:

16. prosince 2019 od 16:00 a 10. ledna 2020 od 17:30, v obou případech se schůzky budou konat na adrese: Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1.

Francouzská lycea

Dijon

Lycée Carnot
16, Boulevard Thiers
21000 Dijon
webové stránky školy

Na české sekci Carnotova lycea studují dívky i chlapci. Ubytování je zajištěno na internátě školy ve dvou nebo třílůžkových pokojích. K úspěšnému průběhu studia českých studentů na této sekci přispívá také česká lektorka kmenově působící na Burgundské univerzitě.

Po úspěšném složení maturity mají nejlepší studenti možnost pokračovat dál ve studiu bakalářského oboru na Ústavu politických studií v Dijonu (Institut d’études politiques de Dijon). K tomu ovšem musejí nejprve úspěšně projít přijímacím řízením (pro studenty ze střední a východní Evropy organizuje Ústav politických studií v Dijonu speciální přijímací řízení). Z celkového počtu přijatých studentů mohou někteří vybraní studenti také získat stipendium.

Nîmes

Lycée Alphonse Daudet
3, Boulevard Victor-Hugo
30039 Nîmes
webové stránky školy

Na české sekci lycea Alphonse Daudeta v Nîmes studují pouze dívky. Ubytování je zajištěno v internátě školy v jednolůžkových pokojích. Na lyceu působí také česká asistentka, která vyučuje předmět Český jazyk a literatura. Díky přítomnosti české asistentky na této škole je lyceum v Nîmes jedinou školou ve Francii, která už několik desítek let nabízí češtinu jako nepovinný předmět i francouzským studentům. Existence české sekce mj. napomohla rozvoji pravidelných školních výměn se dvěma pražskými gymnázii z městské části Praha 1.

Zajímavé odkazy a inspirace

Praktické informace o studiu na českých sekcích na webu Francouzského institutu
Studium očima studentů a studentek aneb Malý průvodce po českých sekcích  Brožura.pdf
Krátký film o českých sekcích na YouTube

Zdroj: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, www.msmt.cz, Francouzský institut v Praze, www.ifp.cz