Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020

9. leden 2020
Soutěže a olympiády
Autor článku: Martina Němcová
Požární ochrana očima dětí a mládeže 2020

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska vyhlašuje uměleckou soutěž pro děti a mládež do 18 let. Účastnit se lze v rámci činnosti školní i mimoškolní (domy dětí a mládeže, družstva mladých hasičů, skautské organizace apod.) ve výtvarné, literární a digitální oblasti. Termín pro příjem soutěžních prací je 13. 3. 2020.

Soutěž je organizována pro zařízení

 • školská – mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy, školy pro děti, žáky a studenty se speciálními vzdělávacími potřebami (zákon č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů), gymnázia, střední školy, učiliště,
 • mimoškolská – DDM, sbory dobrovolných hasičů (SDH), skautské oddíly apod.

Soutěž má tři části

 1. literární
 2. výtvarnou
 3. zpracovanou s pomocí digitálních technologií (DT)

Téma pro rok 2020: “POŽÁRY V PŘÍRODĚ, A JAK JIM ZABRÁNIT?“

 • Požáry suchých travin, obilí a slámy na polích, příčiny
 • Požáry lesních porostů, příčiny
 • Preventivní opatření a zásady předcházení požárů v přírodním prostředí, opatření pro rychlé zdolávání požárů v lesích
 • Při vzniku požáru: Co je potřebné udělat nejdříve, co následně
 • Hasební prostředky pro prvotní hasební zásah
 • Součinnost s jednotkou požární ochrany apod.

Hodnocení soutěžních prací a časový plán

 • základní kolo (ve škole, v domě dětí a mládeže (DDM), v družstvu Mladých hasičů (MH), v oddíle apod.)
 • okresní kolo (nebo městské kolo u statutárních měst)
 • krajské kolo + hl. m. Praha
 • republikové kolo

V základním kole se vyhodnocují tři nejlepší práce ve všech kategoriích. Práce vypracované s pomocí DT přenést na CD, DVD popř. USB disk. Nesmytelným fixem opatřit názvem, jménem a příjmením zpracovatele vč. spojení (adresa bydliště, telefonní číslo, e-mail), věkem zpracovatele popř. třídou a adresou školy. Totéž na přebalu nosiče.

Časové období Činnost v daném časovém období
od 1. 10. 2019 –

31. 12. 2019

OSH ČMS spolu s OORP a OORM zajistí publicitu soutěže ve školách, DDM, SDH popř. jiných dětských zájmových organizacích (Skaut, Ochránci přírody apod.) příslušného okresu, projednání podmínek s řediteli škol případně školskými správami, vedoucími zájmových organizací nebo jejich okresními středisky, organizaci soutěže, obsahová zaměření, způsob vyhodnocení včetně nahlášení počtu zúčastněných soutěžících a předání vítězných prací do dalšího kola na OSH ČMS v r. 2020
od 1. 1. – do konce února 2020 proběhnou soutěže a vyhodnocení ve školských i mimoškolských zařízeních (základní kola)
do 13. 3. 2020 budou předány vyhodnocené práce a počty účastníků na OSH ČMS v příslušném okrese
do 3. 4. 2020 komise OSH ČMS vyhodnotí tři nejlepší práce ve všech kategoriích (okresní kola)
do17. 4. 2020 OSH ČMS doručí vyhodnocené práce a zároveň i údaj o počtu účastníků soutěže za okres na KSH ČMS ke krajskému vyhodnocení
do 7. 5. 2020 KSH ČMS provedou vyhodnocení prací a vyberou tři nejlepší práce ze všech kategorií (krajská kola)
do 15. 5. 2020 KSH ČMS doručí jednu nejlepší práci z každé kategorie do kanceláře SH ČMS, současně oznámí počty zúčastněných soutěžících jak v okresech, tak za celý kraj
do 31. 5. 2020 ÚORP  zajistí a provede vyhodnocení nejlepších prací (republikové kolo) a zašle výsledky republikového kola na všechna KSH popř. OSH
do 26. 6. 2020 ÚORP  ve spolupráci s Kanceláří SH ČMS zajistí předání ocenění a diplomů, dle umístění v republikovém kole. Místo a čas republikového vyhodnocení budou soutěžícím včas sděleny.

V dokumentu Propozice soutěže naleznete detailní informace k rozdělení do soutěžních kategorií a požadavky na formu soutěžních prací.

 

Soubory ke stažení