Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu

O portálu Kontakt Mapa webu Registrovat | Přihlásit

Rozšířené
hledání
Management
Sekce Management je určena vedení škol, školských zařízení a dalších organizací pracujících s dětmi a mládeží. Slouží k vzájemné výměně zkušeností i k poskytování interních sdělení z Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje.
 
Chcete se dále vzdělávat? Pozvánky na vzdělávací kurzy, semináře, konference najdete na portálu Sofia v databázi vzdělávacích zařízení ve Zlínském kraji a přehledu aktuálně nabízených akcí DV nebo DVPP.
 

 Nejnovější články

 

 

Žádost o souhlas krajského úřadu se zřízením speciálních tříd pro školní rok 2018/2019 82107<p>​</p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p style="text-align&#58;justify;">Na základě § 16 odst. 9 a 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v&#160;platném znění, lze <strong>se souhlasem krajského úřadu</strong> v&#160;rámci školy zřizovat <strong>speciální třídy</strong> pro děti, žáky a studenty uvedené v §16 odst. 9 školského zákona. Činnost těchto tříd se dále řídí vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v&#160;platném znění.</p><p style="text-align&#58;justify;">K&#160;udělení souhlasu se zřízením speciálních tříd je potřeba Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje zaslat žádost dle vzoru uvedeného v&#160;příloze.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Termín pro podání žádosti</strong>&#58;</p><p style="text-align&#58;justify;">Žádosti zasílejte písemně nebo datovou schránkou <strong>nejpozději do 24. srpna 2018. </strong></p><p style="text-align&#58;justify;">ID datové schránky&#58; <strong>scsbwku</strong></p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Upozornění&#58;</strong> <strong>Souhlas krajského úřadu se zřízením speciální třídy bude vydáván pouze na školní rok 2018/2019. </strong>V&#160;případě, že žáci budou pokračovat ve vzdělávání ve speciální třídě i v&#160;dalším školním roce, je nutno podat novou žádost.</p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Případné dotazy zodpoví&#58; </p><p style="text-align&#58;justify;">Mgr. Jana Kapalková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;709, <a href="mailto&#58;%20jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz">jana.kapalkova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;">PhDr. Soňa Marčíková, tel.&#58; 577&#160;043&#160;708, <a href="mailto&#58;%20sona.marcikova@kr-zlinsky.cz">sona.marcikova@kr-zlinsky.cz</a></p><p style="text-align&#58;justify;"><br></p><p><a href="/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Documents/Formulář%20žádosti_speciální%20třídy%202018_2019.docx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icdocx.png" alt="" />Formulář žádosti_speciální třídy 2018_2019.docx</a><br></p>19. 4. 2018 7:29:53Netýká se škol speciálně zřízených pro děti a žáky uvedené v §16 odst. 9 školského zákona, škol církevních a škol zřizovaných ministerstvy.2018-04-18T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/teacher%20pupils.jpg19. 4. 2018 7:46:10https://www.zkola.cz/management/oos/deti-se-specialnimi-vzdelavacimi-potrebami/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxMarcela DošlováPhDr. Soňa Marčíková, Mgr. Jana Kapalková
Kalendář soutěží 2017/201843654<p><em>​</em><strong><em>Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2017/18 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.</em></strong></p><p><br>Přehled je průběžně aktualizován.<strong><font face="Thread-00001644-Id-00000024"></font></strong></p><p><strong><font face="Thread-00000e98-Id-000001a2"><a href="/pedagogove/souteze/Documents/Kalendář%20soutěží%202017-2018.xlsx" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icxlsx.png" alt="" />Kalendář soutěží 2017-2018.xlsx</a></font></strong></p><p></p><p></p>18. 12. 2017 14:13:22Kalendář soutěží, olympiád a přehlídek pořádaných ve školním roce 2017/18 ve Zlínském kraji obsahuje kontaktní údaje organizátorů okresních a krajských kol, termíny konání a kontakt na odborného garanta jednotlivých soutěží, olympiád a přehlídek.2018-04-11T22:00:00Z/SiteCollectionImages/1_Děti%20a%20žáci/104198229.jpg12. 4. 2018 8:19:16https://www.zkola.cz/pedagogove/souteze/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadim SukopRadim Sukop
Ocenění žáků Zlínského kraje 201881768<p><strong>Ocenění je určeno žákům středních škol, žákům 2. stupně základních škol a žákům odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří dosáhli v&#160;období od dubna 2017 do dubna 2018 mimořádných úspěchů v mimoškolní činnosti nebo za mimořádný čin.</strong></p><p>Uzávěrka návrhů je ve&#160;středu <strong>18. dubna 2018 do 15&#58;00 hodin</strong>.</p><p>Návrhy se předkládají na nominačním formuláři včetně povinných příloh (zdůvodnění návrhu a prohlášení zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka – souhlas se zpracováním osobních údajů).</p><p>Bližší informace obsahuje výzva k&#160;předkládání návrhů a nominační formulář.</p><p><a href="/management/informaceosms/Documents/Výzva%20k%20předkládání%20návrhů.pdf" target="_blank">Výzva k předkládání návrhů.pdf</a></p><p><a href="/management/informaceosms/Documents/Nominační%20formulář.docx" target="_blank">Nominační formulář.docx</a></p><p><a href="/management/informaceosms/Documents/Souhlas%20se%20zpracováním%20osobních%20údajů%20-%20pro%20nezletilé%20žáky.docx" target="_blank">Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro nezletilé žáky.docx</a><a href="/management/informaceosms/Documents/Souhlas%20se%20zpracováním%20osobních%20údajů%20-%20pro%20zletilé%20žáky.docx"><br></a></p><p><a href="/management/informaceosms/Documents/Souhlas%20se%20zpracováním%20osobních%20údajů%20-%20pro%20zletilé%20žáky.docx" target="_blank">Souhlas se zpracováním osobních údajů - pro zletilé žáky.docx</a></p>11. 4. 2018 19:56:06Upozornění na blížící se termín uzávěrky předkládání návrhů na ocenění žáků Zlínského kraje 2018. 2018-04-10T22:00:00Z/management/informaceosms/PublishingImages/147675222.jpg11. 4. 2018 19:58:46https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana CenkováMarcela Došlová
Mezinárodní prezentace mládežnických projektů a startupů YOUTH STARTUP FESTIVAL81523<p style="text-align&#58;justify;">​<strong>Největší prezentace projektů mládeže v srdci Evropy.&#160;</strong><strong>16.&#160;5. 2018 se koná v Brně nultý ročník neziskové mezinárodní prezentace mládežnických projektů a startupů. Akce je určená pro studenty všech škol od 13 do 30 let, výchovné pracovníky středisek volného času a kreativní pedagogy, ale vítáni jsou všichni nadšenci technologií, neformálního vzdělávání a světa startupů</strong>.&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;">Jedná se o doprovodnou&#160;akci&#160;3. ročníku mezinárodního Veletrhu Věda Výzkum Inovace 2018.&#160;<br></p><p style="text-align&#58;justify;">Více o akci a programu nelaznete na webu&#160;<a href="http&#58;//www.youthstartupfestival.com/" target="_blank"><strong>youthstartupfestival.com</strong></a><strong>&#160;</strong>nebo <a href="https&#58;//www.facebook.com/youthstartupfestivalcz" target="_blank"><strong>Facebooku</strong></a><strong>,&#160;</strong><a href="https&#58;//www.facebook.com/events/1304883842978894" target="_blank"><strong>Facebook Události</strong></a><strong>&#160;</strong>nebo v <a href="/pedagogove/Stranky/Na-brnenskem-vystavisti-probehne-evropska-prezentace-studentskych-projektu-a-startupu.aspx" target="_blank"><strong>tiskové zprávě</strong></a>.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong><img src="/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/pith-robots.png" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;500px;" /><br></strong></p>3. 4. 2018 8:57:17Největší prezentace projektů mládeže v srdci Evropy. 16. 5. 2018 se koná v Brně nultý ročník neziskové mezinárodní prezentace mládežnických projektů a startupů. Akce je určená pro studenty všech škol od 13 do 30 let, výchovné pracovníky středisek volného času a kreativní pedagogy, ale vítáni jsou všichni nadšenci technologií, neformálního vzdělávání a světa startupů. 2018-04-02T22:00:00Z/pedagogove/vyletnik/PublishingImages/pith-robots.png3. 4. 2018 18:36:03https://www.zkola.cz/pedagogove/vyletnik/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
Europass - registrace středních škol (doposud neregistrovaných)81510<p style="text-align&#58;justify;"><strong>​Europass - dodatek k osvědčení je dokument o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), vztahuje se k získané kvalifikaci, popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Je vydáván bezplatně.</strong></p><h1 class="ms-rteElement-Green">Proč&#160;Europass&#160;– dodatek&#160;k osvědčení?</h1><div><p style="text-align&#58;justify;"><strong>1)</strong>&#160;<strong>Vydávání dodatků může pomoci při náboru nových žáků</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Pokud škola vydává dodatky svým žákům elektronicky a zveřejní je např. na webu nebo facebooku školy, může to pomoci i při náboru nových žáků. Z&#160;dodatků je patrné, co žáci po absolvování školy umí, jaká je jejich úroveň kvalifikace a možné profesní uplatnění.</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>2)</strong>&#160;<strong>Dodatek využijí absolventi v&#160;zahraničí I doma</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Dodatek k&#160;osvědčení využijí absolventi především při hledání práce nebo dalším studiu v&#160;zahraničí, dodatek často přímo vyžadují zaměstnavatelé v Anglii a Německu. V&#160;poslední době využívají dodatky uchazeči při hledání práce i v České republice, zejména pokud mají zájem pracovat v mezinárodní firmě. </p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>3)</strong>&#160;<strong>Dodatek obJasňuje kvalifikaci žáků všech středních škol</strong></p><p style="text-align&#58;justify;">Žáci dostávají dodatek k osvědčení na konci studia <strong>spolu s maturitním vysvědčením, výučním listem nebo vysvědčením o závěrečné zkoušce </strong>zpravidla ve dvou jazykových verzích (v češtině a v angličtině, němčině nebo francouzštině). </p><p style="text-align&#58;justify;">Dodatek k osvědčení obsahuje informace o obecných a odborných kompetencích absolventa, jeho možném profesním uplatnění a délce studia. Na dodatku je také údaj o dosažené úrovni kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. </p><p style="text-align&#58;justify;">&#160;</p><p style="text-align&#58;justify;"><strong>Vydání dodatku k&#160;osvědčení je zdarma.<br><br></strong></p>Národní centrum Europass ČR nabízí školám možnost vydávat tento dokument svým absolventům.&#160;Další informace najdete na webových stránkách <a href="https&#58;//edo.europass.cz/#tab3" target="_blank"><strong>Edo.europass.cz</strong></a><strong>, </strong><a href="http&#58;//www.europass.cz/" target="_blank"><strong>Europass.cz</strong></a>.&#160;</div><div><br></div>2. 4. 2018 19:52:20Europass - dodatek k osvědčení je dokument o středoškolském vzdělání (vysvědčení o závěrečné zkoušce, výuční list, vysvědčení o maturitní zkoušce), vztahuje se k získané kvalifikaci, popisuje získané obecné a odborné kompetence a možné profesní uplatnění slovně, uvádí dosaženou úroveň kvalifikace podle Evropského rámce kvalifikací (EQF), který umožňuje porozumět a porovnat dosaženou kvalifikaci s jiným systémem v Evropě. Je vydáván bezplatně.2018-04-01T22:00:00Z/SiteCollectionImages/5_images/147426282.jpg2. 4. 2018 20:19:59https://www.zkola.cz/rodice/krajsky-akcni-plan-rozvoje-vzdelavani/podpora-krajskeho-akcniho-vzdelavani/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana GalováNárodní ústav pro vzdělávání
Medaili MŠMT získali čtyři vynikající pedagogové z našeho kraje81184<div style="text-align&#58;justify;"><b>Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, byla na Den učitelů 28. března 2018 ve Valdštejnském paláci udělena čtyřiceti&#160;vynikajícím pedagožkám a pedagogům. Čtyři z nich jsou z našeho kraje.</b></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><div>Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy se uděluje od roku 1992, je oceněním významné pedagogické, výchovné, vědecké nebo umělecké práce, dlouhodobého a vynikajícího působení v resortu školství nebo mimořádně záslužného činu při zajišťování a zlepšování podmínek pro výchovu a vzdělávání v České republice. Kandidáty na medaili může navrhnout ředitel školy, učitel, žák, rodič, obec nebo kraj. Medaili 1. stupně letos obdrželo 16 laureátů, Medaili 2. stupně 24 laureátů. Autorem medaile je akademický sochař Zdeněk Kolářský.</div><div><br></div><div>&quot;Právě učitelé a vzdělávací instituce byli a jsou nositeli mnoha změn. Je proto třeba zajistit učitelskému povolání co nejlepší podmínky, atraktivitu a prestiž, kterou si zaslouží. Jsem rád, že se naše politická reprezentace průřezově shoduje na tom, že podfinancování českého školství je třeba rychle řešit. Do roku 2020 je proto naším společným cílem, aby plat učitele dosáhl na 130 % průměrné mzdy v České republice. Vychovávat budoucí generace je totiž nanejvýš zodpovědný úkol, a tomu musí odpovídat i odměna,&quot; říká ministr Robert Plaga.</div><div><br></div><div><strong>Medaili Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. stupně za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost</strong> získal ze Zlínského kraje <strong>RNDr. Stanislav Šamánek, učitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť</strong>. Téměř 50 let působil pedagogicky na generace žáků, u nichž dokázal vzbudit zájem o fyziku a přírodní vědy vůbec, byl respektovaným a oblíbeným učitelem, autorem metodických a didaktických dokumentů pro výuku fyziky, popularizátor fyzikálního a přírodovědného vzdělávání, který uplatnil své široké znalosti i jako externí vysokoškolský pedagog.&#160;Udělení medaile je oceněním jeho dlouholeté úspěšné pedagogické činnosti ukončené v r. 2014.</div><div><br></div><div><strong>Medaile Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně za vynikající pedagogickou činnost získali tři ředitelé středních škol ze Zlínského kraje.</strong></div><div><br></div><div><strong>RNDr. Jan Chudárek, ředitel Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť</strong>, dlouhodobě usiluje o zvýšení kvality matematického vzdělávání a jeho popularizaci, školu zapojuje do regionálních i mezinárodních projektů. Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť je jako jediná v ČR zapojena do mezinárodního programu „Global Classroom“,&#160;pod jeho vedením dosahují pedagogové výborných výsledků v práci s talentovanými žáky i v oblasti jazykového vzdělávání. V&#160;letošním roce oslaví významné životní jubileum a 36 let působení ve školství.</div><div><br></div><div><strong>PaedDr. Rostislav Šmíd, ředitel Střední průmyslové školy a Obchodní akademie Uherský Brod</strong>, jeho filozofií je škola jako instituce, která má nabízet jak počáteční vzdělávání, tak i programy celoživotního vzdělávání pro širokou veřejnost, a proto se zasadil o řadu vzdělávacích a investičních projektů, na něž získal finanční prostředky i z privátní sféry, své aktivity zaměřuje na poskytování kvalitního vzdělání nejen pro žáky své školy, ale i ostatních škol v regionu a veřejnosti, takže škola působí jako přirozené centrum vzdělávání celého Uherskobrodska.</div><div><br></div><div><strong>Ing. Hana Palacká, ředitelka Střední školy hotelové Zlín s. r. o.,</strong> oblíbená a respektovaná pedagožka, vždy ochotná poradit a pomoci, jako učitelka ekonomických předmětů se snaží&#160;pokaždé důsledně spojovat teorii s praxí, a proto&#160;také zajišťuje&#160;spolupráci školy s mnoha významnými firmami, dbá na kvalitu vzdělávání, dobré klima ve škole i zpětnou vazbu od žáků a rodičů.</div><div><br></div><div>Všem oceněným gratulujeme a přejeme jim do dalších let mnoho dalších nejen pedagogických úspěchů.</div><div><br></div><div style="text-align&#58;center;"><img src="/pedagogove/PublishingImages/MSMT_medaile.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;width&#58;550px;" /><br></div><div><br></div><div><a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/medaili-msmt-ziskalo-40-vynikajicich-pedagogu?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank">Seznam všech oceněných pedagogů Medailí MŠMT</a> v roce 2018 naleznete na webových stránkách MŠMT.</div><div><br></div><div>Zdroj&#58; <a href="http&#58;//www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/medaili-msmt-ziskalo-40-vynikajicich-pedagogu?lang=1&amp;ref=m&amp;source=email" target="_blank"><strong>MŠMT</strong></a></div></div>30. 3. 2018 11:14:30Medaile MŠMT, nejvyšší ocenění v oblasti školství, byla na Den učitelů 28. března 2018 ve Valdštejnském paláci udělena čtyřiceti vynikajícím pedagožkám a pedagogům. Čtyři z nich jsou z našeho kraje.2018-03-29T22:00:00Z/pedagogove/PublishingImages/MSMT_medaile.jpg4. 4. 2018 12:17:21https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková
1. setkání středních škol, které zajišťují výuku některých předmětů v cizím jazyce63889<p>​<strong>MŠMT organizuje první setkání středních škol, které zajišťují výuku některých předmětů v cizím jazyce.</strong></p><div style="text-align&#58;justify;">Dne 9. dubna od 10&#58;15 do 14&#58;15 hod. organizuje MŠMT první setkání středních škol, které zajišťují výuku některých předmětů v&#160;cizím jazyce dle výnosu MŠMT č. 9/2013. Cílem setkání je výměna informací, diskuse aktuálních témat, vyjasnění personálního zajištění a&#160;seznámení s&#160;obdobným systémem vzdělávání v&#160;Sasku a na Slovensku. </div><br> <a href="/management/informaceosms/Documents/Program%209_4_2018.pdf" target="_blank"><img class="ms-asset-icon ms-rtePosition-4" src="/_layouts/15/images/icpdf.png" alt="" /> Program setkání.pdf</a>.<br><br>Přihlášky je potřeba zaslat do 4. dubna 2018 na adresu <a href="mailto&#58;marie.cernikova@msmt.cz">marie.cernikova@msmt.cz</a>. <br>27. 3. 2018 5:31:46MŠMT organizuje první setkání středních škol, které zajišťují výuku některých předmětů v cizím jazyce.2018-03-26T22:00:00Z/SiteCollectionImages/2_Studenti%20a%20mladí%20lidé/happy%20teens.jpg27. 3. 2018 9:31:38https://www.zkola.cz/management/informaceosms/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxRadovan Výsmek
Přání vedoucího odboru školství ke Dni učitelů63927<div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">Vážené paní učitelky, vážení páni učitelé,</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">28. března si připomínáme výročí narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Proto bych Vám všem rád poděkoval za zodpovědnou a náročnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro Vaše žáky a žákyně děláte.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;">Učitelská práce je těžká a krásná zároveň. Přeji Vám, aby těch těžkých chvil bylo co nejméně, těch radostných naopak přibývalo, ať máte dobré vztahy s&#160;Vašimi žáky a zároveň odpovědné rodiče, se kterými se bude dobře spolupracovat. Přeji Vám všem mnoho osobních i profesních úspěchů, velkou dávku trpělivosti a tolerance.</div><div style="text-align&#58;justify;">&#160;</div><div style="text-align&#58;justify;"><br></div><div style="text-align&#58;justify;">PhDr. Stanislav Minařík</div>vedoucí odboru školství, mládeže a sportu&#160;<div><br></div>27. 3. 2018 18:16:2528. března si připomínáme výročí narození Učitele národů – Jana Amose Komenského. Proto bych Vám všem rád poděkoval za zodpovědnou a náročnou vzdělávací a výchovnou práci, kterou pro Vaše žáky a žákyně děláte.2018-03-26T22:00:00Z/management/PublishingImages/kytka_modra.jpg28. 3. 2018 5:59:29https://www.zkola.cz/pedagogove/Stranky/Forms/AllItems.aspxhtmlFalseaspxJana Cenková

 ‭(Skryté)‬ Nepřehlédněte v sekci