Jmenování předsedů zkušebních komisí pro MZ, ZZ a A ve školním roce 2019 – 2020

2. leden 2020
Komise pro MZ, ZZ a A
Autor článku: Pavla Fryštacká
Jmenování předsedů zkušebních komisí pro MZ, ZZ a A ve školním roce 2019 – 2020

Postup a formuláře ke jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (konzervatoř a vyšší odborné školy) ve školním roce 2019 – 2020.

Jmenování předsedů zkušebních komisí pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (konzervatoř a vyšší odborné školy) ve školním roce 2019 – 2020.

Postup při jmenování předsedů zkušebních komisí vychází z ustanovení:

  • zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 561/2004);
  • vyhlášky č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 47/2005);
  • vyhlášky č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 177/2009);
  • vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 10/2005);
  • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v  základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 211/2010).

Jmenování (ZZ, MZ) je platné pro zkoušky konané v daném kalendářním roce (i opravné a náhradní zkoušky).

Zkušební maturitní komise je jmenována pro každou třídu a obor vzdělání nebo pro více tříd nebo více oborů vzdělání, pokud se žáci vzdělávají ve stejné skupině oborů vzdělání. Členem zkušební maturitní komise jsou v případě dílčí zkoušky společné části konané ústní formou také hodnotitelé dílčích zkoušek konaných ústní formou. Členem zkušební maturitní komise může být jmenován rovněž odborník z praxe, z vysoké nebo vyšší odborné školy.

Termíny závěrečných zkoušek, absolutorií v konzervatoři, maturitních zkoušek a ukončování vzdělávání ve vyšších odborných školách jsou uvedeny ve výše zmíněných školských předpisech. Termíny pro maturitní zkoušky, závěrečné zkoušky a absolutoria (v konzervatoři a ve vyšších odborných školách) jsou také v Souboru pedagogicko-organizačních informací pro mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře, vyšší odborné školy, základní umělecké školy, jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky a školská zařízení na školní rok 2019/2020 (Věstník MŠMT 03/2019, Ročník LXXV, sešit 3/2019, část oznamovací).

Stejně jako v minulých letech žádáme ředitelky/ředitele středních škol, aby se dohodli se svými kolegy z jiných škol na vzájemných výměnách kandidátů na předsedy zkušebních komisí. Doporučuje se, aby byli přednostně navrhováni na jmenování předsedů kandidáti z blízkých škol v rámci Zlínského kraje, s cílem minimalizovat vynakládané finanční prostředky a zjednodušit tyto úhrady.

V případě, že navrhujete Vaše pedagogické pracovníky mimo Zlínský kraj, nezasílejte nám prosím tyto Návrhy, protože tato jmenování zajišťuje příslušný krajský úřad jiného kraje.

Postup při zpracování a předkládání formulářů je stejný u jmenování předsedů zkušebních komisí pro závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky i absolutoria (viz text I. Závěrečné zkoušky).

Předkládají se:

  •  Žádost o jmenování předsedy ZK pro MZ“ (písemně);
  • Žádost o jmenování předsedy ZK pro ZZ_A“ (písemně);
  • Návrh pracovníka pro výkon funkce předsedy ZK pro MZ_ZZ_A“, včetně přílohy (písemně);
  • Excelové tabulky „Elektronická žádost MZ“ a „Elektronická žádost ZZ_A“ jako nedílné součásti písemných žádostí (zasílejte pouze v elektronické podobě).

Příslušný počet vyplněných a podepsaných Návrhů a Žádostí (maturitní a závěrečné zkoušky) doručte prosím Odboru školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje nejpozději do středy 15. ledna 2020 na adresu: Odbor školství, mládeže a sportu, Krajský úřad Zlínského kraje, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín. Vyplněnou excelovou tabulku (elektronickou žádost) je nutné zaslat  e-mailem ve stejném termínu, tj. do středy 15. ledna 2020 (své metodičce).

Úplný postup naleznete v příloze níže.