Informace o zápisovém lístku

29. červen 2020
Přijímací řízení na SŠ a VOŠ
Autor článku: Daniela Vašíčková
Informace o zápisovém lístku

Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu uchazeče/uchazečky stát se žákem/žákyní příslušného oboru vzdělání na dané střední škole. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje pouze na uchazeče/uchazečky o denní formu studia. Více informací a vzory potřebných dokumentů najdete v tomto článku.

Informace o zápisovém lístku

1. Podle kterých právních předpisů se postupuje:

 • zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020,
 • zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů,
 • vyhláška č. 353/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, ve znění pozdějších předpisů.

2. K čemu slouží zápisový lístek?

K potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru vzdělání na dané střední škole.

3. Povinnost odevzdat zápisový lístek se vztahuje:

Pouze na uchazeče o denní formu studia, nevztahuje se na jiné formy vzdělávání (dálková, večerní, kombinovaná, distanční), nástavbové studium, zkrácené studium s maturitní zkouškou a zkrácené studium s výučním listem.

4. Kde uchazeč obdrží zápisový lístek:

Uchazeč, který je žákem základní školy, obdrží zápisový lístek na této základní škole, a to nejpozději do 15. března, nebo do 30. listopadu v případě, že podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou.

V ostatních případech vydá na žádost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce zápisový lístek krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče.

U cizinců dle místa pobytu na území České republiky, případně sídla školy, kam se uchazeč hlásí, pokud na území České republiky nepobývá. Při vydávání zápisového lístku ověří krajský úřad totožnost uchazeče nebo jeho zákonného zástupce.

Každý uchazeč o vzdělání ve střední škole, který se účastní přijímacího řízení pro následující školní rok, obdrží pouze jeden zápisový lístek.

5. Postup při odevzdávání zápisového lístku: ZMĚNA!!!

Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání.

Uchazeč může letos uplatnit zápisový lístek opakovaně i tehdy, pokud je přijat na základě nového rozhodnutí (§ 101 písm. b) správního řádu). Zákon č. 135/2020 Sb., stanovil v tomto případě lhůtu pro odevzdání zápisového lístku na 10 pracovních dnů od oznámení (doručení) nového rozhodnutí o přijetí.

V případě konání přijímací zkoušky v náhradním termínu je termín pro odevzdání zápisového lístku jednotný, a to do 3. července.

V souladu s § 10 zákona č. 135/2020 Sb. se další kola přijímacího řízení konají podle školského zákona a zápisový lístek je nutné odevzdat řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb. U uchazečů s nařízenou ústavní výchovou nebo uloženou ochrannou výchovou může v nezbytných případech potvrdit úmysl vzdělávat se ředitel příslušného školského zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy.

6. Způsob vydání zápisového lístku:

Zápisový lístek je možno si vyzvednout osobně, nebo požádat o jeho zaslání poštou.

a) Vyzvednutí osobně (na Krajském úřadu Zlínského kraje) – Baťův institut 14|15, budova č. 15, 5. patro

Při osobním vyzvednutí zápisového lístku musí předložit:

 • nezletilý uchazeč (15 – 18 let):
  – průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu (občanský průkaz nebo pas)
 • zákonný zástupce nezletilého uchazeče:
  – svůj průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu
  – průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu nezletilého uchazeče (staršího 15 let)
  – uchazečem vyplněnou žádost o vydání zápisového lístku
 • zmocněnec zletilého uchazeče – pověřený k vyzvednutí zápisového lístku
  – svůj průkaz totožnosti s uvedením trvalého pobytu
  – plnou moc k zastupování ve věci vydání zápisového lístku
  – uchazečem vyplněnou žádost o vydání zápisového lístku

Vzor plné moci a žádosti ke stažení naleznete v souborech ke stažení.

Zápisové lístky se vydávají v době:

pondělí        8:00 – 17:00
úterý            8:00 – 15:00
středa          8:00 – 17:00
čtvrtek         8:00 – 15:00
pátek            8:00 – 13:00

 

b) Zaslání poštou – na základě písemné žádosti zaslané poštou (nelze e-mailem) a adresované na:

Krajský úřad Zlínského kraje
Odbor školství, mládeže a sportu
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

V písemné žádosti je třeba uvést:

 • Jméno a příjmení uchazeče o studium;
 • Datum a místo narození uchazeče o studium;
 • Adresu bydliště, telefonní číslo, případně email uchazeče o studium;
 • Jméno zákonného zástupce u nezletilého uchazeče.

K vyplnění těchto údajů je možné použít přiložený formulář žádosti.

Zápisový lístek bude na základě těchto údajů zaevidován v databázi  a  žadateli následně zaslán poštou v obálce “s modrým pruhem”.

7. Náhradní zápisový lístek:

V případě ztráty nebo zničení zápisového lístku vydává  orgán, který jej vydal, náhradní zápisový lístek.

Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce nebo zletilého uchazeče, že původní zápisový lístek uchazeč neuplatnil a ani neuplatní ve střední škole.

Formulář žádosti včetně čestného prohlášení naleznete v souborech ke stažení.

Náhradní zápisový lístek si lze vyzvednout osobně nebo o něj požádat poštou. Postup je stejný jako v bodě 6.

8. Vydávání zápisového lístku je bezplatné

V případě dalších dotazů o přijímacím řízení na střední školy je možné se obrátit na pracovníky odboru školství, mládeže a sportu.

 

Odpovědní pracovníci odboru školství:

jméno číslo dveří tel. číslo e-mail
Vladimíra Říhová 549 577 043 730 vladimira.rihova@kr-zlinsky.cz
Daniela Vašíčková 526 577 043 715 daniela.vasickova@kr-zlinsky.cz
Kateřina Vašíčková 526 577 043 737 katerina.vasickova@kr-zlinsky.cz
Pavla Fryštacká 527 577 043 741 pavla.frystacka@kr-zlinsky.cz
Soňa Mrlíková 527 577 043 712 sona.mrlikova@kr-zlinsky.cz

Aktualizováno 29. 6. 2020