Etická výchova zlepšuje sociální klima škol

9. květen 2018
Společenské vědy a umění
Autor článku: Hana Kachtíková
Etická výchova zlepšuje sociální klima škol

​Etická výchova o.p.s. realizuje ve školním roce 2017/2018 za podpory Moravskoslezského kraje projekt na zlepšení klimatu škol. V tomto školním roce se konalo několik typů kurzů se zaměřením na výchovný styl, bezpodmínečné přijetí žáka a vyjadřování pozitivních očekávání, spolupráci pedagoga s rodiči, formativní hodnocení, sebereflexi a kladné sebepojetí žáka, Desatero třídního učitele – prakticky ve společném vzdělávání, Jak vést třídnické hodiny efektivně, dlouhodobé kurzy s názvem Aplikace etické výchovy v pedagogické praxi.

Dle původního plánu proškolit v rámci nabízených kurzů 335 osob ze všech škol na území Moravskoslezského kraje bylo nakonec proškoleno 413 osob, proběhlo 440 vyučovacích hodin. Do projektu bylo zapojeno plných 7 středních škol a 5 škol základních i mateřských. Informačních seminářů a 40 hodinového kurzu se zúčastnili pedagogové všech typů vzdělávacích zařízení, celkem účastníci z 28 škol.

Smyslem projektu bylo nabídnout zájemcům fungující a praxí ověřené vzdělávací aktivity, ucelený vzdělávací program akreditovaných kurzů, během nichž se mohli účastníci seznámit s výchovným stylem a specifickým vedením výuky, kdy žáci dostávají větší prostor a možnost sebeprezentace a seberozvoje, což zúročují ve větším zájmu o sebe samotné i o své spolužáky, podílejí se se zájmem na chodu školy, získávají větší prostor v zapojení se do tvorby sociálního klimatu na škole, stávají se součástí komunity na škole. Obsah a program etické výchovy přispívá také k prevenci negativních jevů jako šikana, kyberšikana, agresivita. Rozvíjí emoční inteligenci žáků a vede k prosociálnosti a osvojení si měkkých kompetencí (soft skills). Žáci se učí asertivnímu chování, zvládání emocí, kooperaci, konstruktivní kritice.

Cílem výchovného stylu a programu etické výchovy je prosociální, pozitivně sociální chování vedoucí ke spolupráci, kladnému přístupu k životu, k upevnění vnitřního vztažného systému, který je zárukou pevné osobnosti schopné realizovat to, co považuje za správné i v náročných situacích života bez podpory okolí. Transfer do života, následující v závěru tématu, usnadňuje jeho praktické uchopení a realizaci v individuálních podmínkách a rolích žáka. 

Projekt nabídl školám Moravskoslezského kraje ucelený vzdělávací program, zkušenosti, poznatky, příklady aktivizačních technik a metod pro osobnostní rozvoj pedagogů, psychohygienu ve školním prostředí, zvládání emocí v práci učitele, rozvoj kreativity a ochoty sdílení zkušeností mezi jednotlivci v jednotlivých sborovnách (mentoring) a další praktické nápady na kvalitní rozvoj škol a zlepšení spolupráce a klimatu ve školním prostředí. Kurzy stavěly na základě, kdy učitel, jeho osobnost, postoje, chování a mravní charakter, je nositel morálních hodnot vzhledem k žákům.

Zapojení sborovny nebo části pedagogů do celoživotního vzdělávání, získání praktických zkušeností, jejich zavádění do uceleného vzdělávacího programu, aplikace ve školní praxi, podpora zlepšujícího se klimatu na škole, zefektivnění práce a zapojení všech aktérů do dobrého fungování školy může škole přinést ocenění pod záštitou MŠMT Etická škola, zlatého, stříbrného nebo bronzového stupně. Více informací najdete na Eticka-skola.cz.

Kontakt:
Hana Martináková
Tel. +420 737 637 033
www.evops.cz
www.eticka-skola.cz
www.etikadoskol.cz

logo MSK.jpg